drie personen, heeft ook dit jaar weer alle activiteiten - in de vorm van lezingen en excursies - georganiseerd. Activiteiten In 2010 werden zes reguliere bijeenkom sten in de Zeeuwse Bibliotheek te Middel burg gehouden (zie ook de verslagen in de diverse Wetes van 2010). Volgend op een eerdere lezing die maand vond op zaterdag 20 maart 2010 een ex cursie plaats naar de bunkers bij Zoutelan- de. De jaarlijkse HKW-wandeling was op woensdag 23 juni 2010 in Gapinge en de buitenheemse excursie vond plaats op za terdag 2 oktober 2010 en had als doel Dordrecht. Contacten met andere organisaties Elk najaar vond in samenwerking met de Heemkundige Kring De Bevelanden tijdens de jaarlijkse herdenking een kranslegging plaats bij de drie oorlogsmonumenten op de Sloedam. De Stichting Steun Bevrijders Walcheren heeft echter in 2009 de laatste herdenking op de Sloedam georganiseerd. De Provin cie Zeeland is voornemens eens in de vijf jaar een grote herdenking te houden, voor het eerst weer in 2014. De samenwerking met de Bond Heem schut en de Stichting Vrienden van Middel burg voor het behoud van het cultureel erf goed werd voortgezet. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaresse Notulen van de jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren, gehou den op woensdag 27 april 2011 in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg 1. Opening De voorzitter, de heer M.M. Steenbeek, opent de vergadering en heet de ruim vijf tig aanwezigen welkom op deze jaarverga dering. 2. Notulen jaarvergadering 2010 De notulen van de jaarvergadering 2010, zoals gepubliceerd in De Wete van juli 2010, worden, onder dankzegging aan de secretaresse, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, goedgekeurd. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Bericht van verhindering ontvangen van de dames A. Kammeraat-Besemer en H.J. Kruse-ter Avest en de heren H.E.F. van Beek, R.J. de Groot, K. Meertens en H.J. Vader. Verder wordt meegedeeld dat de koffie/thee in de pauze, zoals gebruikelijk tijdens de jaarvergadering, voor rekening van de vereniging is. 4. Jaarverslagen 2010 a. Jaarverslag secretaresse Het jaarverslag 2010 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dank zegging aan de secretaresse, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer. De tekst van dit jaarverslag vindt u even eens in deze Wete. b. Jaarverslag penningmeester De penningmeester, de heer J.J. Jakob-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 70