63 sen, geeft een mondelinge toelichting bij de cijfers. Het financieel jaarverslag 2010 wordt zon der op- of aanmerkingen goedgekeurd, on der dankzegging aan de heer Jakobsen. 5. Verslag kascommissie De leden van de kascommissie, de heren K. Meertens en F. de Koeijer, hebben op 13 april 2011 de boeken en de administra tie van de penningmeester, de heer J.J. Jakobsen, ingezien en in orde bevonden. Geconstateerd is dat de administratie nauwgezet, volledig en in overeenstem ming met de genoemde bescheiden door de penningmeester is bijgehouden. De commissie stelt dan ook voor de pen ningmeester decharge te verlenen. De ver gadering gaat hiermee akkoord. 6. Begroting 2011 Wederom een nadere toelichting van de penningmeester, de heer J.J. Jakobsen. Na het beantwoorden van enkele vragen wordt de begroting 2011 zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 7. Contributie Voor komend jaar wordt geen verhoging van de contributie voorgesteld. De contri butie blijft voor het jaar 2012 derhalve 13,-. Wel zal op de acceptgiro voor 2012 ver meld worden dat het minimumbedrag 13,- is, maar dat een hoger bedrag wel kom zal zijn. 8. Beleid bestuur In het kader van de beleidsvoornemens van het bestuur stelt de voorzitter, de heer M.M. Steenbeek, de aandacht voor het Walchers cultuurgoed aan de orde en ci teert daarbij de doelstelling zoals die is verwoord in de statuten van de vereniging. De HKW bloeit als we kijken naar de be langstelling voor De Wete en de interesse voor lezingen en excursies. We doen dus bepaald al iets aan verbrei ding van de kennis over ons cultureel erf goed. Maar we kunnen méér doen. Voorop in die doelstelling staat: het in stand houden van het Walchers cultuur goed. De HKW heeft dat ook steeds ge daan door alert te zijn op mogelijke bedrei gingen van dat cultuurgoed en is regelma tig betrokken geweest bij acties en proce dures om cultuurgoed te behouden. Een aantal jaren geleden is dat onder meer gebeurd door de leden te vragen tijdig mogelijke bedreigingen in hun omge ving te signaleren. Heel wat leden zullen zich nog het project 'Ogen en oren' herin neren: leden attendeerden het bestuur op mogelijke verdwijning of verval van cultuur goed in brede zin. Dat heeft het mogelijk gemaakt tijdig, vaak met andere verwante organisaties, actie te ondernemen. Dat initiatief is wat op de achtergrond ge raakt, maar het belang dat ermee was ge diend verdient nog steeds bescherming. Daarom wil het bestuur die hulp van leden opnieuw inroepen. En het wil dat verbinden aan een oproep die de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland heeft gedaan om te ko men tot (verdere) samenwerking. De SCEZ heeft inmiddels een 'Meldpunt Erf goed Zeeland'. De HKW juicht dat toe, maar de HKW denkt dat zij op dat punt ook een bijdrage kan leveren. Het bestuur zal zich nog nader beraden over de wijze waarop dat het best kan gebeuren. In een van de volgende nummers van De Wete zal daar meer over te lezen zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 71