64 9. Verkiezing bestuursleden a. De heer R.J. de Groot is tussentijds af tredend en niet herkiesbaar. Omdat hij deze vergadering wegens vakantie niet kan bij wonen, zal hij op een later tijdstip worden bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. Het bestuur is er nog niet in geslaagd deze vacature in te vullen, maar is naarstig op zoek naar een geschikte kandida(a)t(e). b. Aftredend en terstond herkiesbaar is de secretaresse, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer. De vergadering gaat ak koord met haar herverkiezing. 10. Benoeming kascommissie De heer F. de Koeijer is aftredend. De heer K. Meertens blijft nog een jaar aan als lid van de kascommissie. Als nieuw lid van deze commissie meldt zich aan de heer T. Tuinhof. 11. Uitreiking HKW-Cultuurfondsprijs 2011 Juryvoorzitter A.P. de Klerk leest het jury rapport voor en meldt dat de jury unaniem van oordeel is dat de HKW-Cultuurfonds prijs 2011 - met daaraan verbonden een bedrag van vijftienhonderd euro - met recht en reden toekomt aan de heer J.N. Houterman te Middelburg en de heer H. Sakkers te Koudekerke. Hierna reikt de voorzitter, de heer M.M. Steenbeek, de cheque, met daarbij een speciale oorkonde en een boeket bloemen, uit aan de heren Houterman en Sakkers. Ook de heer P.J. Kampman te Domburg, die deze kandidaten heeft voorgedragen, ontvangt een boeket bloemen. De voorzitter dankt de juryleden voor hun werkzaamheden en laat deze dank verge zeld gaan van een fles wijn. Verder over handigt hij mevrouw A.J. de Klerk-Vuijk, die de speciale oorkondes heeft vervaar digd, als dank een boeket bloemen. De tekst van het juryrapport en een inter view met de winnaars vindt u elders in deze Wete. 12. Rondvraag Een der leden, de heer A.P. de Klerk, merkt op dat bij het 25-jarig jubileum van de HKW een aantal instanties een ge schenk van de vereniging heeft ontvangen. Een van deze instanties was het toenmali ge Zeeuws Biologisch Museum te Oostka- pelle: in de tuin van het museum is destijds een lindeboom op de vliedberg geplant. Helaas heeft deze lindeboom na enkele ja ren het loodje gelegd. Het toenmalige museum heet nu Museum Terra Maris en is onderdeel van de Stich ting Het Zeeuwse Landschap, die dit jaar haar 75-jarig jubileum viert. Is het een idee om in het kader van het 40-jarig jubileum van de HKW een ander cadeau aan de ju bilerende stichting aan te bieden? De voorzitter zegt toe dit in een volgende bestuursvergadering aan de orde te stel len. 13. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de heer Steenbeek deze vergadering om 20.40 uur. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaresse Na de pauze hield mevrouw Karina Leijn- se, verbonden aan het Zeeuws Museum, een boeiende lezing met beelden over Zeeuwse streekdrachten en de daarvoor gebruikte stoffen.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 72