65 Hans Houterman en Hans Sakkers, de win naars van de HKW-Cultuurfondsprijs 2011. (foto Mirjam Wondergem) Een uitgebreid verslag hiervan vindt u el ders in deze Wete. Juryrapport HKW-Cultuurfondsprijs 2011 Daartoe aangezocht door het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren, heeft de jury, bestaande uit ir. T. Tuinhof, archi tect BNA en partner bij architec tenbureau Rothuizen Van Doorn 't Hooft; drs. H.J. Vader, historicus en oud-voorzitter van de Heem kundige Kring Walcheren; en dr. A.R de Klerk, adviseur cultuurhis torie en landschap bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, zich een oordeel gevormd over de kan didaten, genomineerd voor de driejaarlijkse HKW-Cultuurfonds prijs. Zij deed dat - in inmiddels gewijzigde samenstelling - voor de vijfde keer, na het succesvolle begin in 2001, uitmondend in de prijsuitreiking aan de heer Frans van den Driest; na het teleurstel lende vervolg in 2004, toen moest worden voorgesteld de prijs niet toe te kennen; na het wederom succesvolle vervolg in 2005, met de prijs uitreiking aan Polderhuis Westkapelle, Dijk en Oorlogsmuseum; en na het evenzeer succesvolle vervolg in 2008, toen de heer P.J. Smallegange de prijs kreeg toegekend. De jury heeft zich ook ditmaal weer nauw gezet van haar taak gekweten. Ze had ze ven kandidaten te beoordelen. Uiteraard heeft ook deze keer het Reglement toe kenning prijs HKW-Cultuurfonds de jury geleid bij de uiteindelijke voordracht. Het moest gaan om een - door een persoon, groep van personen of instelling - reeds geleverde prestatie, in de niet-professione- le sfeer, in de vorm van een inzet voor het behoud, de uitbreiding, de verspreiding van de kennis en de bewustwording van het Walchers cultuurgoed. De jury is unaniem in haar oordeel dat de HKW-Cultuurfondsprijs 2011met daaraan verbonden een bedrag van vijftienhonderd euro, met recht en reden toekomt aan de heer J.N. Houterman te Middelburg en de heer H. Sakkers te Koudekerke. De heren Houterman en Sakkers hebben, in onderlinge samenwerking dan wel ieder afzonderlijk, door hun onderzoek en hun publicaties over en presentaties van de re sultaten van dat onderzoek een betekenis volle bijdrage geleverd aan de geschied schrijving van Zeeland, in het bijzonder van Walcheren, in de Tweede Wereldoor-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 73