/S jjyS^ Bijeenkomsten 66 log. Daarmee is recht gedaan aan de be langrijke, maar in de nationale geschied schrijving wel verwaarloosde gebeurtenis sen in Zeeland. Zij behoren tot de eersten die voor hun on derzoek Duitse (militaire) archieven heb ben geraadpleegd en Duitse overlevenden en/of hun familie en bekenden geïnter viewd, waardoor niet alleen nieuwe feiten aan het licht kwamen, maar waardoor te vens een zeker evenwicht ten aanzien van de beoordeling van de gebeurtenissen in Zeeland in deze periode kon ontstaan. Hoewel geen beroepshistorici, leverden beiden wetenschappelijk verantwoord werk van hoog niveau. Zij putten voor hun on- Ons Industrieel Erfgoed Op woensdagavond 23 maart 2011 organi seerde de Heemkundige Kring Walcheren een lezing over het industrieel erfgoed op Walcheren. De lezing werd gehouden door Toon Franken, coördinator van de Werk groep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ). Franken begon zijn lezing met algemene achtergrondinformatie over het ontstaan van de belangstelling voor het industrieel erfgoed. In Nederland komt rond 1850 (laat, in vergelijking met onze buurlanden) de industriële revolutie op gang door de in troductie van stoommachines en elektrici teit. Nederland was tot dan vooral een agrarisch land en vandaar dat in de land bouw en in de met landbouw samenhan gende activiteiten de mechanisatie begint, zoals bijvoorbeeld in de meestoven, de derzoek in niet geringe mate uit tot dusver re nauwelijks geraadpleegde bronnen, zo als de meest recente en zeer substantiële bijdrage van Sakkers over de Duitse co deermachine Enigma illustreert. Beiden lijken wegbereiders voor de meer recent en in brede kring - waaronder niet in de laatste plaats ook jongeren - toege nomen aandacht voor deze cruciale fase uit de Zeeuwse geschiedenis. Zij hebben deze fase uit de geschiedenis bovendien tastbaar gemaakt door hun nadrukkelijke aandacht voor het (behoud van het) erf goed van de oorlog en de landschappelijke context daarvan. zuivelfabrieken en de vlasroterijen. Ook in Zeeland heeft dat verstrekkende gevolgen, niet alleen omdat door mechanisatie schaalvergroting optreedt, maar ook omdat deze onmiddellijk effect heeft op de infra structuur. Er verrijzen nieuwe fabrieken, nieuwe vervoermiddelen vragen om nieu we verkeersverbindingen en de elektrifice- ring vereist een eigen infrastructuur. Indus trieel erfgoed is daarmee een breed begrip geworden. Het gaat niet alleen om fa brieksgebouwen, maar ook om nutsvoor zieningen (gas, water en elektriciteit), spoor- en tramwegen, scheep- en lucht vaart, op- en overslag, waterstaat en com municatie en om de daarbij gebruikte ma chines en werktuigen. Dus van timmerfa briek tot stoomtrein en transformatorhuis jes.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 74