68 Gasregulatiestation uit 1953 bij het station Vlissingen-Souburg, 1988. (foto Toon Franken) zoekwerk worden zoveel mogelijk gepubli ceerd. De werkgroep heeft dan ook tal van publicaties uitgegeven. De WIEZ geeft ook advies. Wat moet er gebeuren met het erfgoed? Wat kan een eigenaar nog doen om verval tegen te gaan? Het is vaak overleggen en vergade ren met eigenaren, gemeenten, water- De WIEZ kan altijd vrijwilligers gebruiken. Al was het maar om te melden waar indus trieel erfgoed bedreigd wordt. De WIEZ doet mee aan het Meldpunt Erfgoed Zee land. Vrijwilligers kunnen kiezen uit tal van activiteiten. Ze kunnen worden ingescha keld bij het onderhoud en de restauratie van objecten. Veel objecten kunnen alleen behouden blijven door de inzet van eigena ren en vrijwilligers, en dat geldt zeker voor het mobiele industriële erfgoed. Vrijwilli gers kunnen betrokken worden bij het veldwerk of het archief- en bronnenonder zoek. Ze kunnen zelf meeschrijven aan pu blicaties of vergaderingen bijwonen en meedenken met de WIEZ. De website van de WIEZ (www.industrieel- erfgoedzeeland.nl) geeft alle informatie en wie zich nog verder in het onderwerp van deze avond wil verdiepen kan meer infor matie vinden in het boek van Toon Fran ken, Op stoom!, een uitgave van de provin cie Zeeland uit 2004. schappen en bedrijven. Soms is er geen alternatief voor sloop. De WIEZ zorgt er dus voor dat kennis over ons industrieel erfgoed behouden blijft en dat ons industriële verleden zichtbaar blijft. In Sas van Gent staat er al een industrie museum. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw Industrieel Museum Zeeland, ook in Sas van Gent, in de suikerloods van een fabriek van de Suiker Unie uit 1921. In de zomer van 2013 moeten de poorten open gaan.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 76