/G fV Feiten en mededelingen ge Kring Walcheren te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen, op stapplaats en eventuele dieetwensen. Opstapplaatsen: 7.30 uur Vlissingen (Stad huisplein), 7.45 uur Koudekerke (Dorps plein), 8.00 uur Middelburg (Mortiere/ Groenrijk). Uw inschrijving dient uiterlijk donderdag 1 september 2011 binnen te zijn. Inschrijving geschiedt in volgorde van (betalings)bin- nenkomst. Wilt u kenbaar maken met wie u in een groep wenst te zijn? Er zijn namelijk drie groepen overdag voor de rondwande ling. Deelnemers ontvangen van tevoren nog een bevestiging. Bij annulering uwer zijds na 10 september kan slechts een ge deelte van de deelnamekosten worden ge retourneerd (tenzij er een wachtlijst is). De activiteitencommissie, Els van Fraassen (tel. 0118-556150) Rob de Groot (tel. 0118-556045) Tineke Kodde (tel. 0118-603589) Van de bestuurstafel Zoals bekend is de Heemkundige Kring Walcheren in 1971 opgericht. Om het 40- jarig jubileum feestelijk te vieren heeft het bestuur het volgende besloten. - Begin dit jaar is het besluit genomen de Stichting VerBEELDing Charley Toorop te Westkapelle een bedrag te schenken. De Stichting VerBEELDing Charley Toorop werft fondsen om een beeld van de schil deres Charley Toorop te realiseren, dat te zijner tijd op de zeedijk vlak bij het Polder huis zal worden geplaatst (zie verderop in deze rubriek). - Het bestuur heeft een bedrag geschon ken aan de Bond Heemschut te Amster dam. Heemschut viert dit jaar haar 100-jarig ju bileum en is daarmee de oudste erfgoed vereniging van ons land. - Op woensdag 16 februari jl. heeft het be stuur voor leden en overige belangstellen- den een minisymposium georganiseerd met als thema 'Walcheren 2025'. Deze bijeenkomst werd feestelijk afgeslo ten met een drankje en een hapje. - De vereniging draagt eenmalig een be drag per deelnemer bij in de kosten van de buitenheemse excursie, die gehouden zal worden op zaterdag 1 oktober 2011om die dag een extra feestelijk tintje te geven. Kijken in kerken en synagoge Middelburg, zomer 2011 Deze zomer is er weer, zoals gebruikelijk, het Lange Jan Project Middelburg, een project dat ressorteert onder de Raad van Kerken van Middelburg. Al vele jaren is het mogelijk, als onderdeel van dit project, op de donderdagen nader kennis te maken met het religieus erfgoed in de Middelburgse binnenstad. Een des kundige gids leidt u rond in de Abdijker-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 82