26 Panorama van Cabo de Santo Agostinho, ca. 1640. (Caspar Barlaeus, bew. door S.P. I'Ho- noré Naber, 'Nederlandsch Brazilië onder het bewind van Johan Maurits Grave van Nassau, 1637-1644', 's-Gravenhage 1923) eilandje Toutouiouca. Deze oorspronkelijk indiaanse naam werd door de Zeeuwen veranderd. Het uit twee delen bestaande eilandje ging voortaan Walcheren heten. Ghyselin De Vlissingse koopman Johan Ghyselin werd geboren in 1584. Zijn ouders waren van Waals-Vlaamse afkomst. In 1634 keer de hij, kort na de bouw van 'zijn' fort, terug naar Zeeland maar in 1637 trok hij weder om naar Brazilië. Het verhaal ging dat hij zijn kinderen miste, die hij bij een slavin had verwekt. Mogelijk was dat een gero mantiseerde reden. Zeker is dat Ghyselin tijdens zijn tweede Braziliaanse periode zit ting nam in de zogeheten Hoge en Gehei me Raad, die onder leiding stond van de gouverneur-generaal van Nederlands Bra zilië, Johan Maurits van Nassau-Siegen. Nadat Ghyselin zijn steentje had bijgedra gen aan de successen in Zuid-Amerika, keerde hij in 1640 definitief terug naar Zeeland. Hij trouwde met Geertje Evert- sen, een dochter van de stamvader van het beroemde Vlissingse zeeheldenge slacht. Johan Ghyselin maakte op zeker voor die tijd gevorderde leeftijd een be stuurlijke carrière in Vlissingen en later nog in het gewest Zeeland. Hij overleed na een avontuurlijk leven op 7 december 1653. Ghyselin was een gevierd man. Volgens WIC-bewindhebber Johannes de Laet haalden hij en Ghyselin 23 ton goud bin nen voor de Compagnie en predikant schrijver Caspar van Baerle stipt de Vlis- singer diverse malen op positieve wijze aan in zijn Rerum per octennium in Brasilia (1647), een werk over de Braziliaanse pe riode van Johan Maurits.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 28