31 De tarwe wordt in stuken gezet, (foto F. van den Driest) natuurlijk streng verboden, maar elke boer verborg een hoeveelheid tarwe, naar men zei alleen voor eigen gebruik. Ze konden dit achtergehouden graan natuurlijk niet la ten malen op de molen in het dorp. Om dat te omzeilen kochten boeren een machien tje waarmee ze de tarwe konden malen, zodat ze meel hadden om brood mee te bakken. Op elk dorp was tijdens de Eerste Wereld oorlog inkwartiering van soldaten. Regel matig werden de soldaten erop uitgestuurd de schuren en woningen van de boeren te controleren op het bezit van graan. Er wa ren militairen die een oogje dichtknepen, anderen schreven een rapport met als ge volg een boete voor de boer en verbeurd verklaring van zijn graan. Zaaien, oogsten en dorsen De beste zaaitijd van wintertarwe was ok tober. Ter voorkoming van brand4 in de aar was het op Walcheren gebruikelijk het zaaizaad 24 uur voor het zaaien te weken in een mengsel van water, kalk en zout. Op een hectoliter graan voegde men vijf liter kalk en een kilo zout toe. Tot ver in de negentiende eeuw werd op Walcheren het zaad nog met de hand over het perceel uitgestrooid en met een eg on der de aarde gebracht. Vroeg in het voor jaar werd het onkruid tussen de opgroeien de tarwe geschoffeld en dat werd daarna nog een aantal keren herhaald. In augustus brak de oogsttijd aan. Mannen en vrouwen sneden de aren met een sik kel, bonden een flink aantal aren bij elkaar tot een schoof en zetten die in een stuke.5 Bij nat weer werden de schoven regelma tig gekeerd, de binnenkant van de schoven werd nu naar de buitenkant gekeerd om ze

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 37