De dubbelkoppige adelaar komt nog steeds voor op enkele oude ornamenten in Middelburg, zo als hier in een regenwaterafvoer, (foto redactie De Wete) burg, 1978, 1a) het volgende. "Onder de kop 'Arenden' staat vermeld dat de reke ning van 1676 vermeldde wat de jaarlijkse kosten voor de stad voor een arend waren (helaas is die rekening verloren gegaan) en verder dat er in december 1731 een arend aan burgemeester Matthias gezon den werd, die hem weer aan de stad tl 945,-. Bij die gelegenheid werd het naast de vleeschhal geplaatste arendhuis je afgebroken, vermits dit niet onbelangrij ke herstellingen behoefde, in den laatsten tijd niet gebruikt werd en bovendien geheel in strijd was met den bouwtrant van het schoone gebouw, ja dit zelfs ontsierde." schonk, en dat er in september 1732 toe stemming tot het inkopen van een arend werd gegeven." In het Verslag van B&Waan de Gemeen teraad van Middelburg over 1858pag. 29, staat de volgende aardige passage. "Het schilderen van de gevel [van het stadhuis, red.], alsmede van de kazerne en het kan toor der plaatselijke belastingen, werd pu bliek aanbesteed en aangenomen voor Oranje japon De heer A.P. Nauta (91) uit Middelburg laat ons via zijn zoon Jan Nauta weten dat wat Jan Midavaine schrijft over de plaats waar naar stadhouder Willem V uitweek niet klopt. De stadhouder zou zijn toevlucht hebben genomen in het Valkhof te Nijme gen (pag. 20, De Wete, januari 2014), maar de heer Nauta schrijft ons: "In deze tijd vond hij onderdak in het huis met de blauwe ruitjes, eigendom van Benjamin Cohen, in de muurhuizen te Amersfoort. In museum Flehite aldaar hangt een schilderij dat hij als dank de familie Cohen aan bood." De overleden echtgenote van de heer A.P. Nauta heette van haar meisjes naam Stuart Cohen en was een nazate van deze Benjamin Cohen. Kent u ze nog? Het aantal reacties was al overweldigend, maar toch kwamen er nog meer berichten binnen naar aanleiding van de portretten uit het boek Verdwijnend volk van Roel Houwink die Aad de Klerk presenteerde in De Wete van oktober 2013. In het overzichtje dat Kees Flipse uit Kou- dekerke gaf in de januari-Wete staat Kees Reijnierse uit Koudekerke achter nummer 39, maar tussen haakjes staat dat het ook Lein Wisse van de Breeweg zou kunnen zijn. Dat laatste is niet waar, volgens Piet

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 41