1976. Van oorsprong was zij een Haagse dame die vijftig jaar lid zou zijn geweest van Pulchri. In haar jeugd woonde ze eni ge tijd in Middelburg. Ze was zeer reislus tig, met een voorkeur voor mediterrane streken, wat in haar werk goed zichtbaar bleef. Ze huwde met een marineofficier die na de oorlog enkele jaren in Vlissingen di recteur was van het Loodswezen. Na zijn pensionering kochten ze het huis aan de Kaai. Mies Callenfels-Carsten wordt tot de Veerse Joffers gerekend. Wie meer wil weten over het werk van de Veerse kunstenaars en de geschiedenis van de Schotse Huizen, leze Kees Lee man, Heel de wereld trekt naar Veere (Goes 2003). Joost Bakker was onder meer als beeldredacteur nauw bij de tot standkoming van het boek betrokken. Leo Faase Ketters van Praag tot Middelburg Op woensdag 22 januari 2014 hield Cor nells de Vries een lezing voor de HKW on der de titel 'Ketters van Praag tot Middel burg'. Eigenlijk meer een lezing over het gebrek aan verdraagzaamheid, en met de omschrijving van dat begrip begint De Vries zijn lezing: "Verdraagzaamheid is de vrijheid om een afwijkende mening of over tuiging te hebben." Verdraagzaamheid ziet De Vries als een onderdeel van het histo risch proces dat met (terug)vallen en op staan resulteert in de menselijke vrijheid. Als verdraagzaamheid al als een verwor venheid kan worden beschouwd, dan is het zeker geen moderne verworvenheid. De Romeinen kenden meer dan tweedui zend jaar geleden al vrijheid van gods dienst. Religieuze tegenstellingen waren hen onbekend en tal van goden werden door hen aanbeden. Zo vereerden zij in onze contreien Nehalennia. Maar was Ne- halennia niet een godin uit de Keltische mythologie? Ne nabij, helle Noordzee, Jaan doorschijnend licht op het water. We kennen haar nu als Neeltje Jans. On der Romeinse soldaten was ook de zonne god Mithras geliefd en uit Egypte was de Isis-cultus overgewaaid. Onder eenvoudige handwerkslieden, slaven en soldaten be gon het christendom populair te worden. Ontwikkelde Romeinen hadden er weinig mee op: het christendom was de gods dienst van ongeletterden en was boven dien zeer onverdraagzaam. Ronduit riskant was echter de weigering van christenen om de keizer te aanbidden; het bracht hen in politiek gevaarlijk vaarwater en vervol gingen konden niet uitblijven. Voor hen gold wat voor alle ketters in alle tijden lijkt te gelden: niet zozeer de afwijkende theo logische leerstellingen maar de aantasting van het kerkelijk en vooral het wereldlijk gezag en daarmee van de maatschappelij ke orde is de katalysator achter vervolging en daaruit resulterende moordpartijen. Dat het christendom overleefde en in 313 de status van staatsgodsdienst kreeg, danken we aan keizer Constantijn die een lichtend kruis zag met de boodschap "In dit teken zult gij overwinnen". Binnen een eeuw zou den christenen van vervolgden tot vervol gers worden en zou het christendom zich geleidelijk noordwaarts over Europa ver spreiden. Maastricht kreeg zijn eerste bis schop: de in 384 overleden Servatius. De kerk richtte zich echter niet alleen op het kerstenen van heidenen, maar ook op het bestrijden van ketterijen, van afwijken de opvattingen binnen de eigen gemeen schap. De oude kerkvader Augustinus pas-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 54