derd jaar. Om die reden heeft de Heem kundige Kring Walcheren het initiatief ge nomen om de dorpswandeling in 2014 te laten plaatsvinden in Vrouwenpolder. Het jubileum wordt gevierd met vele activiteiten zoals het herstel van de pelgrimsfunctie van het dorp, muzikale optredens, straat theater, elf lezingen en drie wandelingen. Wolfert van Borselen II, heer van Veere, gaf op 23 mei 1314 opdracht tot de bouw van een kapel. Deze kapel bestendigde het bestaan van het vissersdorp Vrouwen polder. Dankzij een wonderdoend portret van de Vrouwe van de Polder trok het dorp vele pelgrims die om haar gunsten kwa men smeken. Daaronder waren invloedrij ke leden van Europese vorstenhuizen die nauwe banden hadden met de Van Borse- lens. De kapel, later uitgebreid met een klooster, werd verwoest tijdens de strijd tussen de Spanjaarden en geuzen, eind zestiende eeuw. Gelukkig lieten de nieuwe macht hebbers, de Oranjes, een nieuwe kerk bouwen voor de kleine gemeenschap. Deze staat nog fier overeind als kenmer kend middelpunt van het dorp. Het miracu leuze portret heeft de verwoestingen door staan en is na vele omzwervingen beland in de Mariakapel van de Petrus en Paulus- kerk te Middelburg. Vele oorlogen hebben gewoed op Walche ren en vijandelijke legers landden vaak op de brede stranden van Vrouwenpolder, vlakbij fort Den Haak. In het landschap zijn nog restanten zichtbaar, evenals van de Atlantikwall. In de Gouden Eeuw ontstonden er, zoals elders op Walcheren, buitenplaatsen in Vrouwenpolder. Elzenoord, nu een cam ping, was er een van. Daar zal op woens dag 25 juni de ontvangst plaatsvinden. Om 19.00 uur start de samenkomst in de schuur van Elzenoord, alwaar de historicus prof. dr. PA. Henderikx een korte lezing houdt over de geschedenis van het dorp. Na de koffiepauze leidt Kees Mesu, eige naar van Elzenoord, u rond over de voor malige buitenplaats en aansluitend worden de kerk, het oorlogsmonument en het kloosterterrein bezocht. Woensdag 25 juni 2014, hofstede Elzen oord, Koningin Emmaweg 2A, Vrouwenpol der, 19.00 uur. Onze Lieve Vrouwe van de Polder, (foto Anja van der Most)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 58