Q|WH Feiten en mededelingen 53 3ö Duiker met sluis, Molenweg in Zoutelande, 5 februari 2014. foto Johan Francke) Duikers en sluizen In opdracht van het waterschap Schelde- stromen heeft het bureau voor monumen ten- en restauratieadvies Polderman uit Rotterdam begin vorig jaar een inventari satie uitgevoerd van oude duikers en slui zen in Zeeland. Het doel hiervan was de meest waardevolle objecten in de toe komst te kunnen beschermen en behou den. De medewerkers van Polderman gin gen aan de slag met een lijst waarop het waterschap objecten had geplaatst waar van het zelf het vermoeden had dat ze waardevol konden zijn. Maar al tijdens het onderzoek moest de conclusie worden ge trokken dat er nog meer oude duikers en sluizen in het Zeeuwse landschap moeten zijn dan tot dusver werd gedacht. Het onderzoek wordt nu uitgebreid. Bureau Polderman vraagt daarvoor de medewer king van Zeeuwen die hun omgeving zo goed kennen dat ook tot nu toe 'onbeken de' duikers en sluizen in beeld kunnen worden gebracht. Het gaat om veelal klei ne waterbouwkundige kunstwerken die ver in de polders en dus uit het zicht liggen. Ze kunnen vaak overwoekerd en al behoorlijk in verval zijn en toch een grote cultuurhis torische waarde hebben. Voor het juiste begrip: een duiker is een tunnelvormige constructie die een water gang ongehinderd door een dijk of onder een weg kan laten stromen. Meestal is het een koker met aan weerszijden opgaande muren. Soms staan er nog verstevigende schuine muren tegenaan. Duikers kunnen in baksteen, beton of natuursteen zijn op gebouwd. Soms kan een duiker voor een brug worden aangezien, maar aan de bo venzijde is hij altijd afgedekt met grond. De gezochte sluizen zijn altijd uitwaterings sluizen. Het zijn een soort duikers waarvan de koker kan worden afgesloten, bijvoor beeld met een schot of een deur, om de waterstroom te reguleren. Sluizen zijn dan ook meestal te herkennen aan het takel mechaniek voor dit schot. Dit zogenoemde windwerk staat bovenop de sluis en valt daardoor vaak wel op in het landschap, ook al is het in slechte staat. De cultuurhistorische waarde van een dui ker of een sluis kan bijvoorbeeld worden bepaald door het feit dat ze liggen op plaatsen waar ooit een tram- of een spoor lijntje heeft gelopen. Het object kan ook verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog of de Ramp van 1953. Vooral in oorsprong gemetselde en met natuursteen gebouwde objecten kunnen van belang zijn. Als u meent een waardevolle duiker of

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 59