8 wandelaars zich erover verbazen dat de Beekhoekspolder, de Gerstepolder en de Noorder-Nieuwlandpolder aan de noordzij de zijn voorzien van dijken, terwijl zij te genwoordig toch tegen de zee worden be schermd door een groot duingebied. Het geeft aan dat er in de veertiende en vijf tiende eeuw ter plaatse nog geen duinen De kerk van Vrouwenpolder. Detail van het Panorama van Walcheren door Antoon van den Wijngaerde, 1550. (Museum Plantin-Mo- retus, Antwerpen) waren; wél een zeer brede strandvlakte ('Breezand'). Wonderen Inmiddels was toen de kerk van Vrouwen polder een van de belangrijkste onder de dorpskerken op Walcheren geworden. Dat had te maken met het wonderbaarlijke schilderij van Onze Lieve Vrouwe, Maria, de moeder van Jezus. Volgens de legende zou rond 1340 een inwoner van Vrouwen polder bij een schilder in Middelburg een schilderij van Onze Lieve Vrouwe hebben laten maken voor de kerk van Vrouwenpol der. De schilder liet dit werk over aan een hem onbekende jongeling die bij hem wil de komen werken. De jongen toog bij de schilder op zolder aan het schilderen, maar toen men hem na enige tijd riep om te komen eten, was hij in geen velden of wegen meer te bekennen. Maar het schil derstuk stond wel op de ezel, helemaal af! Dat kon natuurlijk niets anders dan een wonder zijn, en toen het schilderij vervol gens in de kerk was opgesteld, gebeurden er herhaaldelijk wonderen en werd de kerk van Vrouwenpolder een bedevaartsoord, waar mensen van heinde en verre naartoe kwamen, onder andere zeelieden die de havens van Veere en Middelburg aande den. Wat u misschien weet, is dat een ver nieuwde versie van omstreeks 1500 van het schilderij bewaard is gebleven, en mo menteel in de rooms-katholieke kerk in Middelburg hangt. In september zal Peter Sijnke daarover een aparte lezing houden; reden voor mij daar hier niet verder op in te gaan. En zo ga ik hier ook niet uitweiden over het klooster van augustijner reguliere ka nunniken, dat in 1452 door heer Hendrik II van Borsele naar Vrouwenpolder werd ge haald, en waarvan diverse kloosterlingen op voordracht van de heren van Veere het pastoorsambt in de parochiekerk bekleed den. Over dat onderwerp houdt volgende week Koen Goudriaan van de Vrije Univer siteit Amsterdam een lezing in Twistvliet. Reformatie en Opstand Het meest ingrijpend in de geschiedenis van het dorp en de kerk van Vrouwenpol der waren zonder twijfel de Reformatie en de Opstand in de Nederlanden tegen de koning van Spanje. In de jaren 1572-1574 was Walcheren het toneel van strijd tussen de troepen van koning Filips II en die van de opstandelingen onder leiding van Wil lem van Oranje. Veel kerken op het eiland

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 10