Een halfopen gaskraan? Nogmaals, de stadsbrand in Middelburg, 17 mei 1940 werden in die tijd verwoest of zwaar be schadigd, óók die van Vrouwenpolder. In tussen ging de bevolking over van het rooms-katholicisme naar de Reformatie, zodat, toen de kerk werd herbouwd, hij werd aangepast aan de eisen van de nieu we leer; dus geen altaar en geen Christus- en heiligenbeelden meer in de kerk, en ook geen priesterkoor meer aan de oostzij de van het schip van de kerk; dat koor kon dus worden afgebroken. En waaraan vol gens de leer van de Reformatie helemaal geen behoefte meer bestond, was aan het wonderdoend schilderij van Maria. En dan is het vanuit historisch oogpunt toch heel mooi dat het schilderij door waarschijnlijk katholiekgezinden is meegenomen en op die manier bewaard is gebleven. Van de kerk, zoals hij er vóór 1572 heeft uitgezien, is helaas maar één heel kleine schets overgeleverd, namelijk op het Pano rama van Walcheren van Antoon van den Wijngaerde van rond 1550. Op die schets, die ook is afgedrukt op de uitnodiging voor deze bijeenkomst, ziet u het kerkje nog af gebeeld mét het priesterkoor. Van de bouwgeschiedenis van de kerk van voor 1572 is niets bekend. En zo weten wij ook niet bij welk gebouw de driezijdige koorsluiting heeft behoord waarvan een jaar of wat geleden de fundamenten hier een eind achter de kerk zijn opgegraven. Het betreft zeker niet het koor van deze kerk; daarvoor ligt het fundament te ver weg. Mogelijk zou het kunnen gaan om de kloosterkapel van het regulierenklooster, maar zekerheid hebben wij daarover niet. En daarmee, dames en heren, besluit ik deze lezing en wens ik u een mooie zomer met de vele activiteiten die u onder de en thousiaste leiding van mevrouw Van Zwet heeft georganiseerd. Ik dank u voor uw aandacht. Peter Henderikx "Groots vuurwerk" In de boeken van Peter Sijnke1 en Ton Goossens2 over de brand die op 17 mei 1940 een groot deel van de binnenstad van Middelburg verwoestte, wordt regelma tig verwezen naar een rapport van brand weercommandant A.J.W. Mathijssen.3 Wie dat rapport doorleest, stuit daarbij onge twijfeld op de volgende passage. "Het blus- schingswerk werd ernstig belemmerd en was zeer gevaarlijk door de vele ontploffin gen van granaten en bommen, gedurende meer dan vijf uur en daarna bovendien door de vele explosies van munitievoorra- den in brandende gebouwen." Dit verklaar de commandant Matthijssen tevens ten

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 11