13 Burgemeester van Walré de Bordes wijst Seyss-lnquart de oorlogsschade in de binnen stad van Middelburg aan, 11 juni 1940. (Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, re- cordnr. 67091) van de propagandisten van de Vereeniging voor Luchtbescherming. Er werden geen praktische maatregelen genoemd. Toen dit plan werd opgesteld waren de wettelijke richtlijnen nog niet van kracht; mogelijk wa ren ze in concept wel bekend. Het luchtbeschermingsplan werd eind 1939 geactualiseerd en op 15 november van dat jaar vastgesteld." In het plan staat niets vermeld over het afsluiten van de gastoevoer bij een dreigende luchtaanval. Het laatste artikel van het plan luidt: "Bij dit plan behoren eventueele nadere instruc ties van het Hoofd Luchtbeschermings dienst, de Hoofden van de hulpposten, wijk- en blokhoofden, en verdere bijlagen." Bij het document zijn geen nadere instruc ties of bijlagen aangetroffen. Gastoevoer In het archief van de Middelburgse ge meentebedrijven is een plakboek aange troffen met daarin onder meer een kran tenknipsel uit de Provinciale Zeeuwsche Courant van 25 juni 1940.14 Het is een ver slag van een onderhoud met ir. B.C. Roe- ters van Lennep, directeur van de gemeen tebedrijven. Over de gasfabriek zegt hij on der meer: "Op den fatalen Vrijdag - 17 Mei - is er in Middelburg praktisch geen gas geleverd. Tijdens het bombardement werd de gasdruk reeds sterk verminderd en des avonds, toen de stad brandde, werd de gasproductie uit voorzorg geheel stopge zet. De volgende dag echter was de fa briek weer in bedrijf! Er was aan de instal laties geen schade, wat wel een wonder genoemd mag worden. Vanzelfsprekend moest de binnenstad, waar tallooze buizen beschadigd waren, afgesloten worden voor gaslevering." Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gastoevoer op 17 mei, na het eerste lucht alarm, niet werd afgesloten, hoewel er en kele dagen tevoren al bommen op de stad waren gevallen. In het kader van de Wet luchtbescherming is het afsluiten van de gastoevoer bij een dreigende luchtaanval een van de te nemen maatregelen. Wat kan er bij een bombardement gebeu- ren? Uit de uitlating van directeur Roeters van Lennep blijkt dat er die vrijdag nog druk op het gasnet stond, zij het dat die sterk verminderd was. Als in een dergelijke situatie bij een granaatinslag de gasleiding wordt beschadigd, zal er vrijwel zeker brand uitbreken, die door uitstromend gas extra wordt gevoed. Er kan ook een gaslek ontstaan door de trillingen veroorzaakt door een ontploffende brisantbom of gra naat in de directe omgeving. Deze moge lijkheid wordt genoemd in een vlugschrift.15 Bij een lek stroomt het gas langzaam in de omringende ruimte. Als de ruimte voor on geveer vijf procent met gas is gevuld, ont-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 15