staat er een gevaarlijke situatie omdat de explosiegrens wordt overschreden. Dan kan een kleine vonk tot een explosie lei den. Conclusie Het bovenstaande kan als volgt worden samengevat. Er zijn geen aanwijzingen ge vonden dat er op 17 mei 1940 in Middel burg op meerdere plaatsen munitie lag op geslagen. Wel is komen vast te staan dat tijdens het bombardement de druk niet vol ledig van het gasnet was gehaald, hoewel dit in het kader van de Wet luchtbescher ming, in geval van een dreigende luchtaan val, een voorgeschreven preventieve maat regel was. Tevens kan geconcludeerd worden dat de ontploffingen die nog na de beschieting plaatsvonden, niet het gevolg waren van ontploffende munitievoorraden, maar hoogstwaarschijnlijk gasexplosies waren. Ten slotte kan worden geconcludeerd dat het niet volledig aflaten van de gasdruk heeft geleid tot meer en fellere branden. Mogelijk is dit laatste, naast andere oorza ken, een oorzaak van "het zich zeer snel uitbreiden van de branden tot geweldige vuurzeeën", zoals brandweercommandant Matthijssen verklaarde.16 Lein J. Gilde 1. P. Sijnke (red.), 'Middelburg 17 mei 1940. Het vergeten bombardement', Vlissingen 2010. 2. A.J.B. Goossens, 'Gestold verleden. 17 mei 1940, Frans oorlogsgeweld op Middelburg', Middelburg 2012. 3. Zeeuws Archief (ZA), A.J.W. Mathijssen, 'De brandramp van mei 1940 te Middelburg', juni 1940. Toegang 1160, inv.nr. 1/58. 4. Sijnke, 'Vergeten bombardement'p. 66. 5. ld., p. 119. 6. ZA, 'Algemene aanwijzingen voor het Com mando Zeeland' (Landmacht, zeer geheim.) Toegang 266, inv.nr. 1. 7. Mathijssen, 'Brandramp', p. 1. 8. 'Aanwijzingen nopens door de burgerautori teiten te nemen maatregelen ter bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van aan vallen vanuit de lucht.' Departement van Oor log, aanschrijving d.d. 9 maart 1927. 9. 'Leidraad voor burgemeesters bij het nemen van maatregelen ter bescherming van de bevol king tegen de gevolgen van aanvallen vanuit de lucht.' Departement van Defensie, aan schrijving d.d. 30 mei 1931. 10. Wet tot bescherming van de bevolking te gen luchtaanvallen, 23 april 1936, Stbl. 320. 11. No. 25908, 30 oktober 1936, Departement van Binnenlandse Zaken, afd. Binnenlands Be stuur. 12. ZA, 'Luchtbeschermingsplan Middelburg', overdruk uit de Middelburgsche Courant van 12 mei 1936. Toegang 1259, inv.nr. 60. 13. ZA, 'Luchtbeschermingsplan Middelburg', vastgesteld door Hoofd Luchtbeschermings dienst op 15 november 1939. Toegang 1250, inv.nr. 5. 14. ZA, 'Heel Middelburg heeft weer gas, wa ter en electriciteit'Provinciale Zeeuwsche Courant, 25 juni 1940. Toegang 1100, inv.nr. 1076. 15. Zelfbeschermingsmaatregelengezinsbe scherming', Vlugschrift nr. 7, Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, 's-Gra- venhage 1938. 16. Mathijssen, 'Brandramp'p. 5.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 16