«4, cn co Qi Niets uit deze uitgave mag worden overgeno men zonder toestem ming van de redactie commissie. Aanwijzingen voor het aanleveren van artikelen of bijdragen voor De Wete kunt u aanvragen bij de redactie. Redactie P. Blom, hoofdredacteur G.J. Gerestein, eindredacteur mevr. H.J. van der Heijden, secretaris mevr. H. Begheyn R. Gabriëlse mevr. J.S. Lere-Boone Kopij voor de volgende Wete s.v.p. inzenden vóór 1 augustus 2014 aan mevr. H.J. van der Heijden, Breeweg 13 4371 SB Koudekerke, tel. 0118-551187 e-mail: redactiedewete@hkwalcheren.nl Lidmaatschap inclusief abonnement 13,- per jaar Ledenadministratie R. Hubrechsen, Veerweg 39 4493 AM Kamperland tel. 0113-373891 ledenadministratie@hkwalcheren.nl Dagelijks Bestuur M.M. Steenbeek (voorzitter) W. Teellinckstraat 19, 4335 CS Middelburg tel. 0118-623339 W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaresse), Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg, tel. 0118-629449 R. Hubrechsen (penningmeester) Veerweg 39, 4493 AM Kamperland tel. 0113-373891 IBAN: NL20 INGB 0002 4051 63 (BIC-code: INGBNL2A) t.n.v. de penningmeester van de Heemkundige Kring Walcheren Overige F. van den Driest, L. Faase bestuursleden mevr. A.M. van der Most-Zuurdeeg website: www.hkwalcheren.nl e-mail: info@hkwalcheren.nl K.v.K. nummer 40309644 Verschijnt aan het begin van elk kwartaal. ISSN 0166-2325

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 2