29 tergang officieel geopend. Vanuit Brussel waren er nieuwe regels uitgevaardigd die voorzagen in een betere waterberging. Ook de Veerse Watergang was onderhan den genomen. Het waterschap was 'om': de natuurvriendelijke oevers die er ten be hoeve van die waterberging kwamen kon den nu worden aangepast en opengesteld voor het wandelende publiek. Onderhande lingen met de betrokken boeren verliepen beter, onder andere door de groeiende be langstelling voor het actief recreëren. Aagje en Els omschrijven Walcheren als een wagenwiel, nou ja, een gekanteld vier kant wiel, met spaken. Langs de kust lo pen de al langer bestaande wandeltrajec ten, en daarop sluiten de nieuwe nu aan. Plannen van de gemeenten om het Jaag pad langs het kanaal in de richting van Veere te asfalteren ten behoeve van het fietsverkeer werden vervolgens met suc ces bestreden; deze route werd in 2010 voor wandelaars geopend. En in 2010 kwam ook de wandelroute langs de Dom- burgse en Westkapelse Watergang ge reed. Karin Mol van de Stichting Land schapsbeheer Zeeland (SLZ) begon inmid dels een steeds belangrijker rol te spelen in de contacten met de boeren. Zij overleg de samen met Aagje met nieuwe deelne mers, weigeraars en spijtoptanten en re gelde de contracten. De bewegwijzering van al die routes was een apart probleem. Aagje, Els en een hele stoet andere vrijwilligers brachten die aanvankelijk zelf aan. Ze schilderden geel witte merktekens op bomen en palen. La ter nam de SLZ deze taak over. Op een gegeven moment moest ook de exacte lengte van de routes worden geme ten. De NS zou de Middelburgsche Reede opnemen in haar wandelrouteprogramma en wilde natuurlijk wel weten hoeveel kilo meters wandelplezier ze haar klanten kon bieden. De vrijwilligers van de voetpaden stichting gingen op pad met een afstands meter, een wat groot uitgevallen wandel stok met een wiel. Het was hartje zomer en langs de oevers van het Veerse Meer was het een drukte van jewelste. De op- Aagje Feldbrugge (links) en Els van den Kerk hof op het balkon van de theekoepel van buiten plaats De Griffioen, Middelburg, (foto Leo Hol- lestelle, 22 mei 2014) merkingen van de strandgasten waren niet van de lucht; meligheid voerde de boven toon. Aagje maakte met haar eenwieler een omtrekkende beweging rond een groepje jolige zonnebaders. Ze prevelde daar wat onduidelijke formules bij en schreef iets in haar notitieboekje. Argwa-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 31