De Voogd heeft het artikel dan ook met veel interesse gelezen en kan er niet over uit dat hij als oud-medewerker van de PTT 25 jaar na zijn pensionering kennisneemt van een bedrijfsonderdeel dat hij niet ken de. Toch heeft hij nog een aardige aanvul ling op De Bruins verhaal. De kortste af stand naar Engeland was vanaf Westka- pelle, maar het werd wat de kabels betreft Domburg. Maar, schrijft De Voogd, "toen in de jaren zestig met een experiment in Den Haag - in de wijken Bezuidenhout en Ma- riahoeve - de aanzet werd gegeven tot de kabeltelevisie in ons land, heeft Westkapel- le wél een rol gespeeld. Er is toen in de vuurtoren een installatie geplaatst voor de ontvangst van de televisiesignalen van BBC 1 en 2. Via een straalverbinding Westkapelle-Goes-Roosendaal-Alphen aan den Rijn gingen de signalen naar Den Haag, waar men tijdens de proef dus de Engelse televisie kon ontvangen." De Voogd wijst ons ook nog even op het Museum voor Communicatie, het vroegere Postmuseum, aan de Zeestraat in Den Haag. Daar is alle documentatie over tele foontransmissie te vinden, alsmede de ap paratuur die daarbij gebruikt werd. Hij vraagt zich ten slotte af waarom de au teur niet vermeldde welke bronnen hij voor zijn verhaal heeft geraadpleegd. Helaas blijven ook wij daarvan in het ongewisse, want Aad de Bruin - zoals zijn naam offi cieel luidde - is op 15 februari jl. overle den. Dat deelde zijn weduwe ons per brief van 7 april jl. mee. Het is bijzonder spijtig dat het voor De Wete bij slechts één pen nenvrucht van Aad de Bruin is gebleven. Jan de Prentenknipper Irene Keim uit Brielle laat ons weten in het bezit te zijn van "enkele kleine knipsels" van Jan de Prentenknipper. Ze heeft ze weieens meegenomen naar een avond van Kunst Kitsch, maar daar werden ze niet herkend. Daarom vindt ze het leuk dat er in De Wete (april jl.) eens wat uitgebrei der over het werk van Jan de Prentenknip per werd bericht. Ze vraagt zich af of er nog meer lezers van De Wete zijn die knip werk van deze kunstenaar in hun bezit hebben. Misschien is het dan zelfs moge lijk een leuke contactdag in Veere te orga niseren, en dat levert natuurlijk opnieuw een artikel in De Wete op. Een knip-oogje vanuit Brielle dus. De redactie organiseert geen contactda gen, maar als wij informatie over knipwerk in particulier bezit ontvangen, sturen wij die graag door naar museum De Schotse Huizen. Blienkende terve Het laatste 'Vadertje' van Frans van den Driest in de april-Wete ging over tarwe. Het was een tamelijk uitvoerige verhandeling over het gewas, maar Jan Wattel uit Vrou wenpolder heeft er toch nog een aanvul ling op. Hij constateert dat de foto op blad zijde 31 een zogeheten 'ronde stuke' toont, terwijl in noot 5 een 'iange stuke' wordt be schreven. De verschillen zijn volgens Wat- tel als volgt. "Bij de lange stuke kon de wind erdoorheen blazen, waardoor de dro ging werd versneld. Het nadeel was de windgevoeligheid, waardoor de stuken vaak platsloegen. De ronde stuke, waarbij de schoven in een cirkel tegen elkaar wer den gezet, was veel stabieler en omdat het hier aan de kust dikwijls flink waait werden deze stuken hier het meest toegepast. Ook was het mogelijk om een ronde stuke van

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 37