De Wete weet het 39 Herverkaveling Walcheren In de april-Wete vroeg Rien Verkerke uit Middelburg om nadere gegevens over de herverkaveling op Walcheren in de periode direct na de Tweede Wereldoorlog. Wij ver strekten hem meteen al enige informatie, en Henk Barentsen uit Biggekerke vult ons aan: "Nog tijdens de dijkherstellingen wer den arbeidskrachten van buiten Walcheren gehuisvest in nissenhutten in Vlissingen en Westkapelle. In Koudekerke, Serooskerke, Westkapelle en Biggekerke verrezen ba rakkenkampen waarin arbeiders werden ondergebracht. Aansluitend aan het dijk herstel werkten ze aan wegen en waterlo pen. Vanaf 1948 werden ze ingeschakeld bij de herverkaveling, die mogelijk werd na het van kracht worden van de Herverkave- lingswet Walcheren van november 1947. "Ik herinner mij jonge mannen uit Sint Phi- lipsland in het barakkenkamp in Biggeker ke. Mogelijk toen al, maar zeker later werk ten ze voor de DUW, de Dienst Uitvoering Werken. Lees Mijn Zeeland van Kees Sla ger (met name pag. 98 e.v.), De Zeeuwse geschiedenis van Kees Slager (pag. 282 e.v.) en Het verjaagde water van A. den Doolaard." De redactie van De Wete werkt met een lijst van onderwerpen die in ons blad (op nieuw) aan de orde zouden kunnen ko men. Die lijst wordt steeds langer, want ook het bovenstaande onderwerp wordt er aan toegevoegd. De winkel van Kees van de Karre Jac Pouwelse uit Westkapelle herkende een aantal personen op de schoolfoto op pag. 39 van de april-Wete. Zijn vader J. Pouwelse (1878-1942), de Krulle, was van 1914 tot 1940 onderwijzer aan deze chris telijke school in Westkapelle. Het is nogal logisch dat Pouwelse drie van zijn broers op de foto herkent. De jongen met strop das en hoge blonde kuif op de achterste rij is Maarten Pouwelse (1922-1984), d'n Ui- ver. Op de tweede rij van voren, tweede van rechts, met brilletje, zit Abraham Pou welse (1925-2009). Naast hem, derde van rechts, Lein Pouwelse (1924-2008). De on derwijzers zijn L. Kooiman (links) en J. Bos. In een naschrift meldt Pouwelse: "Bij nadere bestudering ontdekte ik nóg een broer van mij, zittend op de voorste rij links, Willem Pouwelse (1928), emeritus predikant te Amersfoort." A. Louwerse uit Westkapelle heeft ze alle maal op een rijtje. Het gaat om een klas van de School met den Bijbel in Westka pelle. Van links naar rechts, op de boven ste rij: Maria Kaland, Mina Minderhoud (ongehuwd, omgekomen bij het bombarde ment), meester Kooiman, Jacob Roelse (overl.), Adriaan Roelse (overl.), meester Bos, Piet Roelse, Pouwelse (zoon van meester Pouwelse), Piet Dominicus Kees Wouters, Barbora Roelse. Zittend: Pieternella Kaland, onbekend, Kornelia Roelse (overl.), Mientje Roelse (overl.), Apolonia Roelse (dochter van Kees van de Karre), onbekend, Johanna Roelse (overl.). De vier jongens: Willem Huibregt-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 43