✓2s Jaarverslag 42 Jaarverslag 2013 van de Heemkundige Kring Walcheren, goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van woensdag 23 april 2014, gehouden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg Inleiding In 2013 is het ledental van de Heemkundi ge Kring Walcheren wederom iets afgeno men. We begonnen het jaar met 2.489 (be talende) leden en gedurende dit jaar heb ben zich 99 nieuwe leden aangemeld. Er zijn echter 131 leden uitgeschreven, zo dat we op 31 december afsloten met 2.457 (betalende) leden. Daarnaast heeft de Heemkundige Kring Walcheren nog 38 zogehete ruilabonne- menten met diverse organisaties. Bestuur Het bestuur kwam tijdens het verslagjaar vijf keer bijeen. Aan het begin van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: de heer M.M. Steenbeek (voorzitter), mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer (secreta resse), de heer J.J. Jakobsen (penning meester) en de leden de heer F. van den Driest, de heer L. Faase, mevrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg en mevrouw M.F.J. van Suijlekom-Feleus. Tijdens de jaarvergadering van woensdag 24 april 2013 werd afscheid genomen van mevrouw Van Suijlekom; zij was aftredend en statutair niet herkiesbaar. De heer L. Faase werd herbenoemd voor een periode van vier jaar. Financiën De financiële situatie van de Heemkundige Kring Walcheren was in het verslagjaar nog steeds gezond. Het contributiebedrag bleef derhalve in 2013 ongewijzigd. De Wete Ook in 2013 verscheen ons verenigingsor gaan De Wete weer elk kwartaal met aller lei interessante wetenswaardigheden over ons heem. Aan het begin van het verslagjaar was de redactiecommissie als volgt samengesteld: de heer P. Blom (hoofdredacteur), de heer J.P. Francke (beeldredacteur), de heer G.J. Gerestein (eindredacteur), mevrouw H.J. van der Heijden (redactiesecretaris) en de redactieleden mevrouw H. Begheyn, de heer R. Gabriëlse en mevrouw C. Lere- Boone. Deze samenstelling bleef gedurende het verslagjaar ongewijzigd. Website Heemkundige Kring Walcheren Het jaar 2013 was het twaalfde jaar dat de website van de HKW (www.hkwalcheren.nl) 'in de lucht' was, met als webmasters de heren L.M. Hollestelle en S. de Nooijer. Al enkele jaren is het aantal bezoekers aan de website aan het dalen. Weliswaar wordt de website elk kwartaal, na het ver schijnen van De Wete, bijgewerkt, maar dit blijkt niet voldoende om meer mensen naar de website te 'lokken'. Populaire pagi na's waren wederom de themapagina's over de Walcherse klederdracht en de fietsroute de Popperoute. In het verslagjaar zijn weer artikelen uit verschillende nummers van De Wete in pdf toegevoegd. Uit de statistiek blijkt dat de oude artikelen in pdf veelvuldig worden ge raadpleegd. In samenspraak met de redactie van De Wete is een uitgebreide versie van een ar-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 46