tikel dat in het oktobernummer van 2013 is gepubliceerd, op de website geplaatst. Het is de intentie van redactie en webmasters om deze mogelijkheid in de komende jaren verder uit te bouwen, onder de noemer 'wwwete'. Uit de statistieken van de website kan ook inzicht worden verkregen met welke zoek woorden mensen in Google op de website www.hkwalcheren.nl terechtkomen. Uiter aard scoren de zoekwoorden Walcheren en Middelburg het hoogst, maar ook de zoekwoorden en -combinaties heemkunde, Heemkundige Kring Walcheren, De Wete, fietsroute en klederdracht scoren hoog. Via de website is het ook mogelijk zich op te geven als lid van de HKW, een vraag te stellen of te reageren. In het verslagjaar heeft een groot aantal personen zich via het formulier op de website opgegeven als lid. Via het e-mailadres ledenadministra- tie@hkwalcheren.nl zijn ook aanmeldingen binnengekomen, lidmaatschappen aange vraagd en afgezegd en zijn adreswijzigin gen doorgegeven. Van de mogelijkheid om via de website nummers van eerder verschenen Wetes te bestellen werd regelmatig gebruik ge maakt. Commissie Digitalisering Veldnamen Walcheren Aan het begin van het verslagjaar was de commissie als volgt samengesteld: de heer W.P. van der Heijden (voorzitter), de heer F. van den Driest (secretaris) en de leden de heer F. Broeksma, de heer L.M. Holle- stelle, mevrouw A.J. de Klerk-Vuijk en me vrouw G.G.Trimpe Burger-Mekking. Deze samenstelling bleef gedurende het verslag jaar ongewijzigd. De website over het veldnamenonderzoek op Walcheren, ww.veldnamenwalcheren.nl, was in het verslagjaar 2013 voor het ze vende jaar online. In 2007 is een begin ge maakt met het maken van een website over het veldnamenonderzoek op Walche ren. De in 2006 opgeheven Veldnamen- commissie werkt nu als werkgroep aan een digitale presentatie van het veldna menonderzoek via het worldwide web. Een website biedt de mogelijkheid om de resul taten van 34 jaar veldnamenonderzoek op Walcheren op een andere wijze te presen teren en bovendien kunnen aanvullende en nieuwe gegevens worden toegevoegd. Er is in het verslagjaar geen aanvullende informatie toegevoegd aan de website. De webmasters, de heren L.M. Hollestelle en S. de Nooijer, startten met het onderzoek naar de mogelijkheden voor het maken van een nieuwe versie van de website waarin de resultaten van het digitalise- ringswerk volledig kunnen worden gepre senteerd. Het aantal bezoekers aan deze website is in 2013 ten opzichte van het jaar ervoor nagenoeg hetzelfde gebleven. Uit de door het publiek opgegeven zoektermen in de website blijkt dat de meeste zoekvragen over boerderijen en wegen gaan. De webmasters hebben in het verslagjaar verder gewerkt aan de voorbereiding voor het vernieuwen van de website www.veldnamenwalcheren.nl. De door de Commissie Digitalisering Veldnamen Wal cheren aangevulde database van de veld namen en van de wegen zal op deze web site te raadplegen zijn. Activiteitencommissie De Activiteitencommissie was aan het be gin van het verslagjaar als volgt samenge steld: mevrouw T. Kodde-Huijbregtse, me-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 47