vrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg en me vrouw A.P. Simonse. Deze samenstelling bleef dit verslagjaar ongewijzigd. De commissie heeft ook dit jaar weer alle activiteiten - in de vorm van lezingen en excursies - georganiseerd. Activiteiten In 2013 werden vijf reguliere bijeenkom sten in de Zeeuwse Bibliotheek te Middel burg gehouden (zie ook de verslagen in de diverse Wetes van 2013). Als vervolg op de lezing over de historische scheepswerf C.A. Meerman in Arnemuiden in maart 2013 vond enkele dagen later een bezoek aan deze scheepswerf plaats. De jaarlijkse HKW-dorpswandeling vond dit jaar op woensdag 26 juni 2013 in Kou- dekerke plaats. De buitenheemse excursie vond plaats op zaterdag 28 september 2013 en had als doel Mechelen (België). Contacten met andere organisaties De samenwerking met de Bond Heem schut en de Stichting Vrienden van Middel burg voor het behoud van het cultureel erf goed werd, waar nodig, voortgezet. Met de overige heem- en oudheidkundige verenigingen in Zeeland vond weer een uitwisseling van tijdschriften plaats. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaresse Notulen van de jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren, gehou den op woensdag 23 april 2014 in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg 1. Opening De voorzitter, de heer M.M. Steenbeek, opent de vergadering en heet de ruim vijf tig aanwezigen welkom op deze jaarverga dering. Vervolgens stelt hij in het kort, voor zover nodig, de bestuursleden voor. 2. Notulen jaarvergadering 2013 De notulen van de jaarvergadering 2013, zoals gepubiceerd in De Wete van juli 2013, worden, onder dankzegging aan de secretaresse, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, goedgekeurd. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Bericht van verhindering ontvangen van de dames M.M.C. van de Kraats en H.J. Kru- se-ter Avest. Verder wordt meegedeeld dat de con sumpties in de pauze, zoals gebruikelijk tij dens de jaarvergadering, voor rekening van de vereniging zijn. 4. Jaarverslagen 2013 a. Jaarverslag secretaresse Het jaarverslag 2013 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dank zegging aan de secretaresse, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer. De tekst van dit jaarverslag vindt u even eens in deze Wete. b. Jaarverslag penningmeester De penningmeester, de heer J.J. Jakob- sen, geeft een mondelinge toelichting bij de cijfers.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 48