€13,-. Het financieel jaarverslag 2013 wordt zon der op- of aanmerkingen goedgekeurd, on der dankzegging aan de heer Jakobsen. 5. Verslag kascommissie De leden van de kascommissie, mevrouw M.M.C. van de Kraats en de heer H.H. Kole, hebben op woensdag 2 april 2014 de boeken en de administratie van de pen ningmeester, de heer J.J. Jakobsen, inge zien en in orde bevonden. Geconstateerd is dat de administratie nauwgezet, volledig en in overeenstem ming met de getoonde bescheiden door de penningmeester is bijgehouden. De commissie stelt dan ook voor de reke ning en verantwoording over het jaar 2013 goed te keuren en de penningmeester de charge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 6. Begroting 2014 Wederom een nadere toelichting van de penningmeester, de heer J.J. Jakobsen. Na het beantwoorden van enkele vragen wordt de begroting 2014 zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 7. Contributie Voor komend jaar wordt geen verhoging van de contributie voorgesteld. De contri butie voor het jaar 2015 blijft derhalve 8. Beleid bestuur In het kader van de beleidsvoornemens van het bestuur stelt de voorzitter, de heer M.M. Steenbeek, de aandacht voor het Walchers cultuurgoed aan de orde en ci teert daarbij de doelstelling zoals die ver woord is in de statuten van de vereniging. Dit is een ruime doelomschrijving, te on derscheiden in instandhouding van het cul tuurgoed enerzijds en het bevorderen etc. van de kennis daarover anderzijds. Overi gens kan ook het vergroten van de kennis bijdragen aan die instandhouding. Er zijn veel manieren denkbaar om aan die doelomschrijving te voldoen. De HKW doet dat voornamelijk door middel van het ver enigingsorgaan De Wete, door het organi seren van lezingen en door het uitreiken van de HKW-Cultuurfondsprijs eens per drie jaar. Als middel van kennisbevordering voldoen De Wete en de lezingen goed. De Wete wordt intensief gelezen en wordt gewaar deerd. Het tijdschrift is voor veel leden ook de enige en voor hen ook voldoende vorm van ledenbetrokkenheid. De belangstelling voor de lezingen varieert, maar is over het algemeen ook bevredigend. Kortom, met de bevordering van kennis zit het wel goed. Het is nog wel de moeite waard om te on derzoeken of de HKW, net als sommige andere Zeeuwse heemkundige kringen doen, (weer) een rol zou kunnen spelen in het (doen) uitgeven van publicaties. We hebben de middelen en het zou aantrekke lijk zijn om hiermee leden te werven c.q. te behouden. Wat de instandhouding van het cultuur goed betreft is de HKW op dit moment wat minder actief dan in het verleden weieens het geval was. Het uitreiken van de HKW- Cultuurfondsprijs is daartoe zeker een mid del: door publiciteit te geven aan de in spanningen van hen die zich beijveren om cultuurgoed te bewaren of te beschermen draagt de HKW daaraan bij. Wat we minder dan in het verleden doen is een actieve rol spelen in gevallen waarin cultuurgoed wordt bedreigd. Dat is op zich

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 49