verklaarbaar omdat, anders dan in het ver leden het geval was, er van de zijde van de overheden ook meer aandacht is voor dergelijke bedreigingen en inmiddels, naast op dat gebied al lang actieve organi saties als Heemschut, in Zeeland en dus ook op Walcheren de SCEZ actief is ge worden met het Meldpunt Erfgoed Zee land. Ook Walchenaren blijken de weg naar dat meldpunt te vinden. De noodzaak voor de HKW om in te springen is daarom verminderd. Maar die is niet verdwenen: een melding leidt vaak tot aandacht voor het betrokken cultuurgoed, maar soms is op overheden ook meer druk nodig en is bestuursrechte lijke actie nodig. In dergelijke gevallen zou de HKW, bijvoorbeeld samen met Heem schut, een rol kunnen spelen. Daarvoor is dan nog wel nodig dat de HKW kan be schikken over de daarvoor noodzakelijke expertise: niet per se in het bestuur, maar wel op vraag beschikbaar en bereid een bijdrage te leveren, het gaat dan om be stuursjuristen, architecten, historici. Onderzocht zou moeten worden of het mo gelijk is een soort kennispool te vormen van dergelijke experts die waar nodig het bestuur kunnen bijstaan in die gevallen waar het dat nodig acht. Samengevat: qua kennisdeling functioneert de HKW goed, maar er kan nog worden gedacht aan het meewerken aan publica ties. Qua instandhouding van het cultuur goed zou de rol van de HKW versterkt kunnen worden door het vormen van een kennispool als hiervoor geschetst. Daarnaast is er in voorgaande jaren door de leden op aangedrongen dat het bestuur meer aandacht schenkt aan ledenwerving, met name om te voorkomen dat de vereni ging al te zeer vergrijst. De meeste nieuwe leden komen via de website binnen en we hebben er daarom voor gekozen geld uit te trekken om de website te moderniseren en zodoende meer wervingskracht te ontwik kelen onder de 40-plussers. Een tweede aspect is dat we menen dat een lichte mo dernisering van de HKW gepaard zou moeten gaan met aanpassing van ons wat verouderde logo. Het bestuur zal in de ko mende Wete een ontwerpwedstrijd voor een nieuw logo aankondigen. 9. Verkiezing bestuursleden a. De penningmeester, de heer J.J. Jakob- sen, was in 2012 aftredend en statutair niet herkiesbaar. Teneinde de continuïteit van het bestuur te waarborgen is - vol gens artikel 14, lid 2 van de statuten - zijn laatste termijn met tweemaal één jaar ver lengd. Inmiddels is het bestuur erin ge slaagd een opvolger te vinden en neemt de heer Jakobsen na tien jaar afscheid. De voorzitter dankt hem voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en biedt hem als dank een cadeaubon, een boeket bloemen en de HKW-bokaal aan. Deze bokaal wordt alleen uitgereikt aan aftredende be stuursleden die uitzonderlijk veel voor de vereniging betekend hebben. Hierna spreekt de heer Jakobsen een kort dank woord uit, waarbij hij onder meer zijn me debestuursleden dankt voor de altijd pretti ge samenwerking. Het bestuur stelt voor in de plaats van de heer Jakobsen te benoemen de heer R. Hubrechsen te Kamperland. De vergade ring gaat akkoord. Hierna stelt de heer Hubrechsen zich in het kort voor. b. Aftredend en statutair niet herkiesbaar is mevrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg. Het bestuur is er niet in geslaagd een opvolger te vinden en stelt dan ook voor, teneinde

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 50