47 de continuïteit van het bestuur te waarbor gen, haar laatste termijn met één jaar te verlengen. De vergadering gaat akkoord. 10. Benoeming kascommissie Mevrouw M.M.C. van de Kraats is aftre dend. De heer H.H. Kole blijft nog één jaar aan als lid van de kascommissie. Als nieuw lid van deze commissie meldt zich aan de heer K. Meertens. 11. Rondvraag Een der leden vraagt zich af waarom er een nieuw logo moet komen, het huidige logo is zeer herkenbaar. Zij is van mening dat een nieuw logo niet meer jongeren zal trekken. De voorzitter merkt op dat een eventueel nieuw logo in ieder geval wel de zelfde zeggingskracht als het oude moet hebben. Een ander lid is het eens met de opmer king over het handhaven van het huidige logo. Er zou een evenwicht moeten komen tussen continuïteit - het huidige logo (van de hand van een van de eerste bestuursle den) handhaven - en verandering, name lijk het vernieuwen van de website met name voor jongeren. Hij is verder verheugd dat de HKW wat actiever wil worden op het gebied van behoud, maar vraagt zich af of een pool van deskundigen niet al te vrijblij vend is. Hij ziet het als een taak van het bestuur daar permanent mee bezig te zijn; als voorbeeld noemt hij daarbij de Vereni ging Stad en Lande van Schouwen-Duive- land. De voorzitter meent dat deskundigen vaak wel de expertise willen leveren, maar niet altijd bestuurslid willen worden. Vervolgens wordt de vraag gesteld of er met een nieuwe website ook een HKW- app komt. De voorzitter antwoordt dat er binnenkort een bijeenkomst is met de webmasters om een en ander nader vorm te geven. Ten slotte wordt nog gevraagd of de HKW ook contact met scholen onderhoudt. De voorzitter antwoordt dat dit in het verleden wel is geprobeerd, maar de scholen heb ben het hele jaar door een vol lesprogram ma. Dit is dus eigenlijk niet echt van de grond gekomen, maar op zich is het een goede gedachte om de jeugd te interesse ren voor het cultuurgoed. Ditzelfde lid vraagt of er ook een samenwerkingsver band bestaat met het Zeeuws Archief. Dit is niet het geval, wel wordt er gebruik ge maakt van archiefstukken van het Zeeuws Archief bij publicaties in De Wete. 12. Uitreiking HKW-Cultuurfondsprijs 2014 Juryvoorzitter A.P. de Klerk leest het jury rapport voor en meldt dat de jury unaniem van oordeel is dat de HKW-Cultuurfonds- prijs 2014 - met daaraan verbonden een bedrag van vijftienhonderd euro - met recht en reden toekomt aan de dames A.F.L. (Aagje) Feldbrugge en E.A. (Els) van den Kerkhof (beiden te Middelburg) van de Stichting Voetpaden Walcheren. Hierna reikt de voorzitter, de heer M.M. Steenbeek, de cheque, met daarbij een speciale oorkonde en een boeket bloemen uit aan de dames Feldbrugge en Van den Kerkhof. Ook mevrouw C.N. Polderman te Veere, die deze kandidaten heeft voorgedragen, ontvangt een boeket bloemen. De voorzitter dankt de juryleden voor hun werkzaamheden en laat deze dank verge zeld gaan van een fles wijn. Verder overhandigt hij mevrouw A.J. de Klerk-Vuijk, die de speciale oorkonde heeft

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 51