fsN Bijeenkomsten Els van den Kerkhof (links) en Aagje Feldbrug ge van de Stichting Voetpaden Walcheren, winnaars van de HKW-Cultuurfondsprijs 2014. (foto Ida Doorenweerd) meer aan het oude systeem van voetpa den. En daarmee stond Walcheren op ach terstand ten opzichte van de Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen, met hun doorade ring van dijken. Ondanks deze moeizame uitgangssituatie zijn Aagje Feldbrugge en Els van den Kerkhof er - samen met an dere vrijwilligers - toch in geslaagd om met enthousiasme, overtuigingskracht en volharding sinds 1995 particulieren en or ganisaties over te halen tot medewerking aan de ontwikkeling van een Walchers wandelnetwerk. Inmiddels zijn vijf wande lingen gerealiseerd, en beschreven in drie brochures. Met dit wandelnetwerk is niet alleen de on bekende 'achterkant', maar inmiddels ook de 'binnenkant' van Walcheren op een kleinschalige manier ontsloten, waarbij on vermoede aspecten en onderdelen worden herontdekt, zoals de watergangen, zelf lang gebruikt als verbindingsnetwerk. Een tot voor kort onbekende vorm van land schapsbeleving is hierdoor mogelijk ge maakt. Dat draagt ook bij aan het besef dat heemkunde niet in de laatste plaats ook betrekking heeft op het landschap, en naast cultuur ook natuur omvat. En de landbouw mag in plaats van te vrezen voor hinder, meer en meer rekenen op begrip en belangstelling. Aagje Feldbrugge en Els van den Kerkhof hebben met hun inzet een belangrijke bij drage geleverd aan de bewustwording van het Walchers cultuurgoed. Hoewel hun missie inmiddels goeddeels is overgeno men door de Stichting Landschapsbeheer Zeeland, blijven hun initiatief en inzet prij zenswaardig. Stal Serooskerke, een ode aan het Zeeuwse trekpaard Op woensdag 26 maart 2014 hield Adri Verhage voor de HKW een lezing over zijn Stal Serooskerke. Hij deed dit - in Wal chers dialect - aan de hand van foto's en korte filmpjes gemaakt door Matty en Ko Geschiere uit Grijpskerke. Adri Verhage groeide op in Schellach. Zijn vader die trekkerchauffeur was, bracht

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 53