Zevenhonderd -<-:■■ ;aar 3 De bedijking van de polders en de stichting van de parochiekerk van Vrouwenpolder sp»« ^««1 I»*»- A&rr* 0 ka-ÊL «^h« •W "S<«- mt^r X* Bïiv |K-Sfc T-tt •s.. »tt- Vrouwenpolder bestaat dit jaar zevenhonderd jaar. Dat wordt uitbundig ge vierd, met onder andere een groot aantal lezingen. Peter Henderikx beet op 23 mei jl. in de kerk van Vrouwenpolder het spits af met een lezing over het ontstaan van Vrouwenpolder. De tekst daarvan geven wij hieronder weer. De redactie Dames en heren, Vandaag precies zevenhonderd jaar gele den werd besloten om hier in Vrouwenpol der een kerk te bouwen, vooralsnog een kerk met de status van kapel. Men kan daaruit concluderen dat op dat moment in ieder geval de oudste polder van Vrouwen polder bestond, en dat die vandaag dus meer dan zevenhonderd jaar oud is. Zevenhonderd jaar, dat lijkt heel wat, maar toch is Vrouwenpolder de jongste van de middeleeuwse dorpen en steden op Wal cheren. Verreweg de meeste nederzettin gen bestonden rond 1300 al zeker een eeuw of zelfs veel langer. Nadat de Scheldedelta vanaf de Laat-Ro- meinse tijd een tijdlang praktisch onbe woonbaar was geweest door overstromin gen, kwamen er vanaf de zesde eeuw op nieuw mensen wonen en nam met name vanaf de elfde eeuw de bevolking sterk toe. Onder andere wordt dat weerspiegeld door de toename van het aantal parochie kerken. Rond 1100 waren er op Walcheren vijf kerken, alle vijf met zeer grote pa rochies: de Westmonsterkerk en de Noord- monsterkerk in Middelburg en de kerken van Westkapelle, Oostkapelle en West- Souburg. Maar vooral vanaf circa 1150 werd er van deze vijf moederkerken een groot aantal dochterkerken afgesplitst, zo dat Walcheren rond 1300 maar liefst 37 parochiekerken telde. Rond 1150 werd het oude kerngebied van Walcheren voorzien van een ringdijk. In het noorden van het eiland liep die grofweg langs de Rijkebuurtweg en de Boshoek- weg, en vandaar via een stukje Noordweg noordwaarts langs de Dunoweg tot aan de duinen. Het hele gebied ten noorden en noordoosten van die dijk lag dus buiten dijks. Eind twaalfde eeuw was dit nog een schorrenlandschap, maar vanaf ongeveer 1200 werden de schorren stukje bij beetje ingepolderd. Voor een klein deel gebeurde dat vanuit Oostkapelle, waar de abdij van Middelburg het gebied direct langs de Du noweg bedijkte en de abdij van Rijnsburg het gebied rond de huidige boerderij Rijns burg. Maar voor het overgrote deel werd ingepolderd vanuit Serooskerke, met pol- dertjes als het Vierendeel, de Boonepol der, de Goedepolder, en uiteindelijk hele maal in het noorden de polders van Vrou wenpolder. Nieuwe Polder En de vraag is dan: wanneer is men be gonnen met het bedijken van de oudste polder van Vrouwenpolder, dat wil zeggen

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 5