ïz *- ~4W v- •wU «a, rtw *&«-• fc-k «s. -"'Pr ff r-ci. Ijelii tJ^asL UU"*" Oorkonde van graaf Willem III van 23 mei 1314, waarin de stichting wordt geregeld van de kapel in de Nieuwe Polder. (Zeeuws Archief, archief OLV-abdij, inv.nr. 407, regest nr. 132) ook voor de Wolfertspolder. Die polder lag dan echter wel erg ver van de kerk van Serooskerke verwijderd, zeker meer dan een uur lopen! Bij de bevolking zal dat de roep om een eigen kerk extra hebben aan gewakkerd. Wat gebeurde er nu in 1314? In de oor konde van 23 mei van dat jaar, uitgevaar gen het recht had om bij de bisschop van Utrecht - want onder diens bisdom ressor teerde Zeeland - kandidaten voor te dra gen voor de functie van pastoor in Seroos kerke, met bovendien het speciale recht om als pastoor een kloosterling uit zijn ei gen abdij voor te dragen. De kerk van Se rooskerke was dus voor de abdij van Mid- tv'- Ant trut jctZ rr ^murofTiSïï'.». .j-J^vpr* 1 It fl - S' ^S>.» «t i ^ïte Si. »14T" tuior ^1 cnSc' 4P»*5iir *ir XV»,"3i<— f 4) c<c«i- «2»S»L- digd door graaf Willem III, werd bepaald dat in de Nieuwe Polder een kapel zou worden gesticht. En met de term kapel werd in die tijd een parochiekerk bedoeld die nog niet volledig zelfstandig was, waar soms niet alle sacramenten mochten wor den bediend, zodat men bijvoorbeeld voor de doop van kinderen nog naar de moe derkerk toe moest, dus in dit geval naar die van Serooskerke. De oorkonde van 23 mei was kennelijk het resultaat van onderhandelingen tussen drie partijen: de bewoners van de Nieuwe Polder, vertegenwoordigd door hun heer Wolfert II, de abt van de norbertijner abdij in Middelburg en graaf Willem III. De abt van de Middelburgse abdij was belangheb bende omdat hij het patronaatsrecht bezat van de kerk van Serooskerke, dat wil zeg- delburg een bron van inkomsten, zodat het voor het klooster in principe ongunstig zou zijn wanneer de Wolfertspolder van Se rooskerke zou worden afgesplitst; de pa rochie Serooskerke zou dan immers qua aantal parochianen kleiner worden. Een punt van onderhandeling was in 1314 wie het patronaatsrecht van de nieuwe ka pel zou krijgen. Wie zou straks een priester bij de bisschop in Utrecht mogen voordra gen voor de functie van kapelaan? Dat recht ging naar graaf Willem III, en wel om de volgende reden. In de oorkonde van 23 mei staat, zoals gezegd, dat al rond 1250

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 7