Activiteiten H<W 52 geen sprake meer was. De nieuwe visie op de zorg resulteerde in kleinere voorzienin gen, de cliënten verhuisden naar andere zorginstellingen op Walcheren. Het landhuis Der Boede en de zijvleugels waren uitgeleefd. In 2004 werd met een Kanjersubsidie het pand gerestaureerd en werden de zijvleugels afgebroken. Het pand staat nu te koop. Frans van den Driest Woensdag 27 januari 2016 Peter Sijnke: de geschiedenis van Middelburg in vogelvlucht Als opmaat naar de viering van 800 jaar stadsrechten van Middelburg in 2017 houdt Peter Sijnke op 27 januari een lezing Middelburg1978. (ZB/Planbureau en Biblio theek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, 40) onder de titel 'De geschiedenis van Middel burg in volgelvlucht'. Hij behandelt de his torie van Middelburg vanaf de vroege mid deleeuwen tot heden, waarbij hij op diver se kleurrijke details zal wijzen. Zo zal hij onder meer ingaan op het ontstaan en de geschiedenis van de Abdij, de Gouden zeventiende eeuw (met VOC en WIC), de Patriottentijd, de ups (Gouden Eeuw) en

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2016 | | pagina 54