burg vindt zo'n nis niet nodig maar Cuy- pers drijft zijn zin door. Hij is weliswaar zeer ingenomen met het idee het beeld tentoon te stellen maar "om dit met vrucht te kunnen doen" is een nis noodzakelijk. Daarnaast wil hij, voor een gunstig effect, dat het beeld op een verhoging wordt ge plaatst, minstens zó hoog dat de voeten Beeld Koningin en Prinses. Aankondiging van het gemeentebestuur om het beeld te komen bezichtigen. (Middelburgsche Courant18 april 1910, pag. 6. ZB Planbu reau en Bibliotheek van Zeeland, Krantenbank Zeeland) van het beeld boven ooghoogte van de toeschouwer komen. De extra kosten voor de gemeente Middelburg mogen volgens hem geen bezwaar zijn. Een flinke hap uit de begroting Begin april gaat een Middelburgse delega tie naar Roermond. Hoewel het beeld de volle goedkeuring kan wegdragen, slaat de twijfel bij de burgemeester en zijn wethou ders toe; de "Heeren B&W maken zich angstig dat het beeld te groot is voor de nis". Daarom sturen ze een mal van de nis op ware grootte naar Roermond. Als het beeld te groot is, kan de nis nog aange past worden. Vanuit Roermond komt geluk kig goed nieuws: het beeld is klaar en past in de nis. Het wordt op 14 april per trein naar Middelburg verzonden. De gemeente Middelburg beschikt over de expertise noch het gereedschap om het beeld hoog in de gevel van het stadhuis te plaatsen. Daarom komt er, op verzoek van de ge meente, een medewerker van Kunstwerk plaatsen Cuypers Co mee, die de plaat sing van het beeld begeleidt. Nu kan binnenkort iedereen het meester werk van Cuypers met eigen ogen zien. Het beeld is vervaardigd uit een blok Saint-Joire, een type kalksteen afkomstig uit het gelijknamige Franse plaatsje. De sculptuur heeft een hoogte van 1,82, een breedte van 1,12 en een diepte van 0,80 meter. Koningin Wilhelmina is afgebeeld met een hermelijnen mantel, een diadeem op het hoofd en getooid met verschillende versierselen. De leuningen van de stoel zijn versierd met het Nederlandse wapen, gedragen door leeuwen. Het beeld, ruim tweeduizend kilo zwaar, kost de gemeente 1.086 gulden, duizend gulden voor het beeld en 86 gulden voor de werknemer die komt helpen. Dat zou tegenwoordig neer komen op een totaal van bijna 12.000 euro. Voor de restauratie van het stadhuis wordt, zoals eerder vermeld, ieder jaar een bedrag van 5.000 gulden begroot. De ver vaardiging van het beeld van koningin Wil helmina en prinses Juliana neemt dus een flinke hap uit deze begroting. Weinig animo De gemeente doet er alles aan om zoveel mogelijk bezoekers binnen te halen. In de Middelburgsche Courant plaatst ze een Burg^mrciiter en Wethouders vaq Middel burg waken beknJ dat b< t, b^ctd va a H. M. ie Komcgtu en Pnntes Juliana, dat 7&\ wor den g^plauUt in Uea top van den go vol van uet te voren voor bet publiek tor boMOhttgiog word» gesteld id bet Kaad- llUH op Maandag 18» Ii Q g J a g 19, \V o e u 4- d a g 2») en DooJerd.ig Jl April a. telken* van voorin 11 tot num. uur. tegen actui? ng van 2 5 coat per persoon np Maan* »lag, Dinsdag en W >eDtid.-ig en van 10 cent por persoon op D n d e r d a g Do ingang m ui t h l 11 o n d aan do Markt i ft d e van b-t Sta Uros Do uitgang is aan de e van den 11 o 1 m. Middelburg, 15 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. VAM DEN BRAN DELER, Voorzitter. G. J SPRËNGER, Secretaris.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 10