10 Het stadhuis van Middelburg kort na de brand van mei 1940. Als door een wonder bleef het beeld in de gevel ongeschonden. (Beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed19.743) genodigden zich om half drie in de trouw zaal van het stadhuis en daarna gaan zij naar de Markt waar een ruimte is gereser veerd voor de genodigden. Burgemeester Van den Brandeler houdt eerst een lange toespraak. Hij memoreert de innige band tussen Zeeland en het Huis van Oranje. Zo heeft koningin Wilhelmina tot tweemaal toe de provincie bezocht na de stormvloed van 1906, waarbij Zeeland zwaar werd getroffen. De beelden van de graven en gravinnen in de gevel van het stadhuis, zo zegt hij, zijn een herinnering aan een roemrijk verleden. En het beeld van Wilhelmina en troonopvolgster Juliana markeert het begin van een nieuwe perio de. Pierre Cuypers, die bij de onthulling aanwezig is, wordt in het zonnetje gezet. Na de toespraak van de burgemeester spreekt Commissaris van de Koningin Dijckmeester de wens uit dat "het beeld van H.M. en van Prinses Juliana tot in lengte van tijden in dit Raadhuis zal prij ken; zinnebeeld van de gehechtheid der bevolking van Zeeland's hoofdstad aan ons Vorstenhuis!" Dan is het grote moment aangebroken. De Commissaris van de Koningin drukt op een knopje waardoor het beeld ontdaan wordt van de drapering. Het publiek op de Markt, in groten getale op de onthulling afgeko men, begint te juichen terwijl het Middel- burgsch Muziekkorps het Wilhelmus aan heft. Daarna keren de notabelen terug naar de trouwzaal van het stadhuis waar ze met een glas champagne, geleverd door de Middelburgse slijter Jacques Hackenberg, een toost uitbrengen op prin ses Juliana. - Jsggg; »KW»«a iM«|

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 12