0 0 0 O) 0 O) Redactie Peter Blom, hoofdredacteur Bert Gerestein, eindredacteur Mieke Meijer, beeldredacteur Henny van der Heijden, secretaris Hetty Begheyn Roel Gabriëlse Coby Lere-Boone Jan van Roosendaal 0 0 Niets uit deze uitgave mag worden overgeno men zonder toestem ming van de redactie. Aanwijzingen voor het aanleveren van artikelen of bijdragen voor De Wete kunt u aanvragen bij de redactie. Kopij voor de volgende Wete s.v.p. inzenden vóór 10 februari 2017 aan mevr. H.J. van der Heijden, Breeweg 13 4371 SB Koudekerke, tel. 0118-551187 e-mail: redactiedewete@hkwalcheren.nl Lidmaatschap inclusief abonnement 15,- per jaar Ledenadministratie R. Hubrechsen, Veerweg 39 4493 AM Kamperland tel. 0113-373891 ledenadministratie@hkwalcheren.nl Dagelijks Bestuur Overige bestuursleden M.M. Steenbeek (voorzitter) W. Teellinckstraat 19, 4335 CS Middelburg tel. 0118-623339 W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaris), Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg, tel. 0118-629449 R. Hubrechsen (penningmeester) Veerweg 39, 4493 AM Kamperland tel. 0113-373891 IBAN: NL20 INGB 0002 4051 63 (BIC-code: INGBNL2A) t.n.v. de penningmeester van de Heemkundige Kring Walcheren F. van den Driest, L. Faase D.J. Holtkamp, W. de Veij website: www.hkwalcheren.nl e-mail: info@hkwalcheren.nl www.facebook.com/hkwalcheren K.v.K. nummer 40309644 Verschijnt aan het begin van elk kwartaal. ISSN 0166-2325

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 2