Koekelberg even buiten het grondgebied van Molenbeek, zou het opvallende slotak koord van het plan worden. Dat werd ech ter geen industriepaleis, zoals door Besme was voorzien, maar de thans alom beken de Nationale Basiliek van het Heilig Hart. En er volgden meer wijzigingen. Waar Besme het in zijn plan nog had over een Victor Besme (1834-1904). (www.flickr.com) Centre du Commerce werden straten aan gelegd; waar Besme straten had gepland, werden in de periode 1900-1910 een goe derenstation en een industriële opslag plaats met de namen Thurn en Taxis ge bouwd. Molenbeek verloor daarbij 78 hec tare van zijn grondgebied aan het machti ge Brussel, dat eerder de grond had aan gekocht van de adellijke Duitse familie Von Thurn und Taxis. Maritiemwijk De brede, met bomen omzoomde Leopold ll-laan trok gegoede burgers aan die hun welstand via de gevel van hun woning tot uitdrukking brachten. De pronkzuchtige bouwstijl verspreidde zich vervolgens ook over de zijstraten. De nieuwe buurt werd Maritiemwijk genoemd. Een toepasselijke naam, gezien de ligging in de nabijheid van de Molenbeekse kanaalzone en de daaraan verbonden maritieme activiteiten. Vanwege diverse, vooral financiële proble men werd de bouw van de wijk uitge smeerd over een lange periode gedurende het laatste kwart van de negentiende eeuw. De gemeenteraad van Molenbeek stemde rond 1900 in met het voorstel om de straatnaamgeving te verbinden met mari tieme handel en transport. De suggestie kwam waarschijnlijk vanuit het eigen ge meentelijke apparaat. De straten in de wijk werden naar een aantal rivieren en naar Nederlandse en Duitse steden met een haven of binnenhaven genoemd. De Frankfort-, Hamburg- en Mainzstraat moesten echter al kort na de Eerste We reldoorlog het veld ruimen. Ook de Terneu- zenstraat kreeg toen een naamsverande ring in verband met de hommage aan een belangrijke Molenbeekse industrieel. Ande re straatnamen overleefden de wijzigingen. Dat waren onder meer de Vlissingen- en de Rotterdamstraat en twee naar bekende rivieren genoemde straten, de Maasstraat en de Scheldestraat. De Molenbeekse verwijzingen naar Vlissin gen en de Schelde waren interessant; al in 1561 was er een uiterst belangrijk kanaal gegraven dat een verbinding maakte tus sen Brussel en de Schelde. Deze rivier mondt uit, zoals bekend, in de Wester- schelde, met Vlissingen als eindpunt. Molembaix Zoals Molenbeek iets heeft met het Wal-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 38