40 van in De Wete van juli 2011Zeven 'trou we' auteurs waren toen van de partij. Door alle betrokkenen werd dit samenzijn als ui terst nuttig ervaren en dat was voor de hui dige redactie de belangrijkste reden om nog maar eens zo'n bijeenkomst te organi seren. Vrijdagmiddag 30 september jl. kwamen redactie en auteurs dus maar weer eens bij elkaar, in hetzelfde hotel Aan de Dam in Middelburg. De riante tuinkamer vormde een passend decor voor dit illustere gezel schap. Dat was groter dan vijf jaar terug. Van de 'oude' garde waren Jules Braat (geb. 1931) en Jan Kaljouw (1928) op nieuw aanwezig; ook Leo Hollestelle was er weer bij, maar nu als auteur. Verder wa ren er nog acht auteurs uitgenodigd, maar een paar moesten verstek laten gaan we gens ziekte of verplichtingen elders. Hoofdredacteur Peter Blom heette allen van harte welkom. Bij een kopje koffie en een plakje cake werd een uitgebreide ken nismakingsronde gemaakt. Veel auteurs kenden elkaar niet en er waren ook redac tieleden die sommige auteurs nog nooit ontmoet hadden. Het duurde bijna drie kwartier voordat iedereen wist wie wie was. Tips over en weer Er was bewust gekozen voor een gesprek zonder agenda. Alles kon besproken wor den, en dat gebeurde vervolgens ook. On der het genot van een glaasje wijn, een biertje of een sjuutje werd nog tot een eind na vijven geanimeerd gediscussieerd over De Wete en alles wat daarbij hoort. Over het plaatsen van illustraties bij artike len bleek bijvoorbeeld hier en daar wat on duidelijkheid. Soms hebben auteurs daar ideeën over die niet uitvoerbaar blijken, door te hoge kosten voor de verwerving er van of te omslachtige procedures bij ar chieven. Maar het kan ook gebeuren dat een illustratie al eens eerder in De Wete is verschenen, en Mieke weet dan meestal wel een alternatief te vinden. Daar blijken auteurs dan nog weieens blij door verrast. Ook werd er gesproken over nieuwe on derwerpen voor artikelen. Er is sprake van een lichte verzadiging ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog, buitenplaatsen en al dan niet monumentale boerderijen. Natuur lijk blijft De Wete daarover berichten, maar er dienen zich intussen ook steeds meer 'nieuwe' heemkundige onderwerpen aan. In de redactievergaderingen is dat een tel kens terugkerend thema. Het artikel over jongerencentrum De Piek in dit nummer is daar een voorbeeld van. De generatie van na de oorlog, die van de babyboomers, is voor ons van toenemende betekenis. Hun interesses dringen door in de Wete-kolom- men. Zo hoort het ook. We hopen de ko mende jaren te kunnen verhalen van schuurfeesten, strandpaviljoens en de eer ste campings op Walcheren, over de ver anderingen in winkelstraten, over restaura tie en nieuwbouw, over straatnamen, spec taculaire moorden en ruilverkaveling. Daar tussendoor was er een fotomoment. De resultaten staan hierbij afgedrukt. Het werd nog dringen op het tuinterras aan de achterzijde van het hotel. Er liggen prachti ge tuinen daar achter die monumentale panden. Daaraan zou ook best eens een artikel in De Wete gewijd kunnen worden. Bert Gerestein

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 42