Nieuwe voorstellingen 41 'k hezie Huurders lief en leed Jan-Willem Antheunisse is beroemd in Zeeland als presentator van het tv-pro- gramma Trugkieke. Maar hij doet meer. Een paar jaar geleden schreef hij voor de viering van de tachtigste verjaardag van moeder Antheunisse samen met zijn broer Johan een conference over het Middelburg van hun jeugd, de jaren vijftig en zestig. De opvoering was zo'n succes dat de ge broeders Antheunisse er de boer mee op gingen. Liever gezegd het water op, want ze verzorgden enkele tientallen voorstellin gen aan boord van de Middelburgse rond vaartboot. Dit speciale Grachtengordel-ar rangement sloeg enorm aan. Later werd de voorstelling nog talloze malen gegeven in etablissementen in en om Middelburg. Daarna werd het stil. Maar niet voor lang, want op 4 november jl. vierde de Huur dersvereniging Middelburg haar 25-jarig bestaan en speciaal voor die gelegenheid schreven Jan-Willem en Johan een nieuwe conference, toegespitst op de volkshuis vesting in Middelburg, met de titel 'Huur ders Lief en Leed'. De aanwezigen in sta tionsrestauratie Stoom werden getrakteerd op een vrolijk-nostalgische samenspraak met lichtbeelden. De heren vielen meteen met de deur in huis. Het eerste plaatje dat werd vertoond was een tekening van een gezin in hun huiskamer in de Lange Geere rond 1880. Bij het licht van een olielamp zaten vader en moeder en hun acht kinderen erwten te verlezen. De woonomstandigheden van de gewone man waren ook in Middelburg destijds abominabel. Mevrouw Ogterop van de Stichting Dorcas schreef er menig hartverscheurend verslag over. Dertien ge zinnen die samen één privaat moesten de len; Jan-Willem en Johan probeerden te schetsen hoe dat geweest moet zijn en dat leverde licht benepen gegrinnik op vanuit de zaal. In 1956 moesten zij thuis in de Ei- genhaardstraat ook erwten verlezen. Drie- Foto Nellie de Bont. kwart eeuw later gebeurde dat dus nog al tijd. Vader Antheunisse moest de balen erwten zelf halen; ze wogen tachtig kilo. Vervolgens werd uitgebreid verteld hoe het werkte met die erwten, en wat een piksel- pannetje was. Dergelijke sprongen in de tijd werden veel vuldig gemaakt. De rode draad in het ver haal was de volkshuisvesting. Na de invoe ring van de Woningwet in 1901 werd pas serieus werk gemaakt van betere woon omstandigheden voor de arbeiders. De broers memoreerden de oprichting van woningbouwverenigingen - Middelburg tel de er drie, die pas begin jaren zeventig fu- seerden de rol van de vakbonden en de politiek, de nieuwe wijken die werden ge bouwd - van Begijnhof tot Dauwendaele - en daar steeds weer tussendoor de huis jesmelkers, de woekeraars, de pandjesba zen en de speculanten in krotten.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 43