Bijeenkomsten H<W Buitenheemse excursie naar Rotterdam en Oudenbosch Op zaterdag 17 september jl. vertrokken we met twee bussen naar Rotterdam en Oudenbosch. In De Wete van juli had de activiteitencommissie al een mooi stuk ge schreven over de kwaliteiten van Rotter dam. Een werkstad, zeker, ooit de grootste haven van de wereld en nog altijd de grootste van Europa. Maar steeds meer is Rotterdam de stad van baanbrekende ar chitectuur geworden, en de Van Nellefa- briek is zeker het onovertroffen begin van die ontwikkeling. De fabriek staat sinds 2014 op de werelderfgoedlijst van de Unesco en dat is een goede reden om daar onze excursie te beginnen. Van Nelle ontving ons uiteraard met een bakje koffie, daarna wandelden we door en rond de fabriek, begeleid door enthousias te rondleiders van UrbanGuides. De fa briek geldt als een schoolvoorbeeld van het Nieuwe Bouwen. Fabrieksdirecteur (en theosoof) Kees van der Leeuw had ruimte nodig om van het voormalige handelshuis in tabak, koffie en thee een zelfproduce- rend bedrijf te maken. Hij wilde een mo dern gebouw waar het goed werken was, vol "licht, lucht en ruimte". Architect Micha el Brinkman maakte in 1923 de eerste plannen. Na diens plotselinge dood werd het werk door zijn zoon Jan en de ervaren Leen van der Vlugt overgenomen. De bouw werd in 1931 voltooid en was het re sultaat van geslaagd pionierswerk. Voor het eerst werden betonnen heipalen toege past; de open betonconstructie met pad- denstoelvormige betonkolommen maakte dat een niet-dragende glasgevel kon wor den ontworpen, waarbij de maatvoering van de ramen werd afgestemd op de glas productie voor de glastuinbouw. De be- De Van Nelle-fabriek. (foto Ida Doorenweerd)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 57