de kerk werd geen marmer gebruikt, zoals bij de Sint Pieter, maar witgepleisterd bak steen. Een steenfabriek zou er jaren zoet mee zijn. Binnen werd het marmer er met de kwast opgebracht en de schilder Cor nells Raaymakers zou er nog jaren werk aan hebben om Oudenbossche burgers als heiligen in de koepel af te beelden. Al met al een indrukwekkend geheel, waarbij de megalomane doortastendheid van de pastoor wellicht niet los gezien moet wor den van de beginnende emancipatie van de rooms-katholieken in ons land, en van het feit dat Oudenbosch een belangrijke rol speelde in de zoeavenbeweging. Ouden bosch was namelijk in de jaren 1864-1870 het voornaamste verzamel- en vertrekpunt van aspirant-zoeaven vanuit Nederland. Hier kregen zij de eerste training en wer den ze voorbereid op hun reis naar Rome. Het pauselijke zoeavenregiment waarvan meer dan een kwart (ruim drieduizend) uit Nederlanders bestond, moest de Kerkelijke Het Haringvliet, (foto Ida Doorenweerd) Staat - toen nog een aanzienlijk groter deel van Italië - verdedigen tegen de aan vallen van de koninklijke Italiaanse troe pen. Sociale onvrede en de roep van ge dreven kerkleiders waren voor veel jonge katholieken redenen om de reis naar Rome aan te vangen. Na de val van de Kerkelijke Staat in 1870 zouden de overle venden als stateloos burger terugkeren in de Nederlandse samenleving. Een vergelij king met hedendaagse problemen uit het Midden-Oosten dringt zich sterk op. Als blijvende herinnering aan de pauselijke zoeaven kreeg de kerk een standbeeld op het voorplein. De bijzondere band van de kerk met het Vaticaan bleef; in 1912 werd de kerk door paus Pius X verheven tot 'ba silica minor'. We namen afscheid van onze kerkgids en wandelden nog even naar de kapel van het Instituut Saint Louis, een jongensinter-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 59