Feiten en mededelingen H<W Contributie Voor de leden die de HKW niet hebben ge machtigd, is bij deze Wete - zoals gebrui kelijk bij het eerste nummer van het nieu we jaar - een acceptgiro gevoegd voor het betalen van de contributie voor het jaar 2017. Het bedrag van de contributie is ook voor dit jaar nog 15,-. Ik verzoek u vriendelijk de verschuldigde contributie te betalen vóór 31 januari 2017, met gebruikmaking van de acceptgiro. Als u op een andere wijze betaalt, verzoek ik u uw lidnummer te vermelden (uw lidnum mer staat op de acceptgiro en de adres drager). Voor de leden die de HKW heeft gemach tigd tot incasso, zal de contributie voor 2017 in de loop van januari automatisch worden afgeschreven van de opgegeven bankrekening. Rob Hubrechsen, penningmeester Walcheren roept leden en niet-leden op namen van kandidaten voor te dragen voor deze prijs. De aanmelding moet vergezeld gaan van een bijlage met de persoons- en adresgegevens van de kandidaat en een korte beschrijving van diens verdiensten. De voordracht dient te voldoen aan het Reglement toekenning prijs HKW-Cultuur- fonds. De tekst van dit reglement vindt u hieronder; u kunt het ook nalezen op de website van de HKW, www.hkwalcheren.nl. De prijs zal worden toegekend door een deskundige jury, bestaande uit drie perso nen, te weten ir. J.W. Bosch (landschaps architect), ir. T. Tuinhof (architect BNA) en drs. H.J. Vader (historicus). Voordrachten moeten worden gericht aan het secretariaat van de Heemkundige Kring Walcheren, Toorenvliedtwegje 4, 4335 HE Middelburg, en dienen uiterlijk 28 februari 2017 aldaar te zijn ontvangen. HKW-Cultuurfondsprijs 2017, een oproep Sinds 1999 kent de Heemkundige Kring Walcheren de driejaarlijkse HKW-Cultuur fondsprijs. Deze prijs is inmiddels vijf maal uitgereikt tijdens de algemene ledenverga dering in april, te weten aan de heer F. van den Driest te Serooskerke (2001), het Dijk en Oorlogsmuseum Het Polderhuis te Westkapelle (2005), de heer P.J. Smalle- gange te Middelburg (2008), de heren J.N. Houterman te Middelburg en H. Sakkers te Koudekerke (2011) en de dames A.F.L. Feldbrugge en E.A. van den Kerkhof, bei den te Middelburg (2014). Het is de bedoeling dat de prijs in 2017, tij dens de jaarvergadering van woensdag 26 april, voor de zesde maal wordt uitgereikt. Het bestuur van de Heemkundige Kring Reglement toekenning HKW-Cultuurfondsprijs De Heemkundige Kring Walcheren (HKW) stelt eenmaal per drie jaar uit zijn Cultuur fonds een prijs beschikbaar. De prijs wordt uitgeloofd ter beloning van activiteiten die het Walchers cultuurgoed ten goede komen; die activiteiten kunnen incidenteel of structureel zijn. De prijs is bedoeld voor die persoon, groep van personen of instelling die zich in de niet-professsionele sfeer in de aan de prijsuitreiking voorafgaande periode heeft ingezet voor het behoud en/of de uitbrei ding en/of de verspreiding van de kennis en/of de bewustwording van het Walchers cultuurgoed. De prijs zal bestaan uit een geldbedrag, een oorkonde en een publicatie in het

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 66