mm rf den leeftijd in aanmerking genomen, niet natuurlijk is, daar toch gewoonlijk een moeder een zoo jong kind in meer liggen de houding draagt. Bovendien kwam het aan hen voor, dat daardoor aan het beeld min of meer overeenkomst wordt gegeven aan een Madonnabeeld, wat natuurlijk dient vermeden te worden." Pierre Cuypers is echter wel tevreden met zijn ontwerp en weigert "uit een oogpunt van kunst om hierin verandering te bren gen". Waarschijnlijk kan de gemeente geen harde eisen stellen aan het ontwerp omdat De steiger voor de Vleeshal in 1910. Kort voor de onthulling van het beeld werd de steiger tot aan de gootlijst afgebroken zodat het beeld goed zichtbaar zou zijn. (ZB Planbureau en Bibli otheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, 69776) het beeld wordt betaald uit de uitgavepost 'restauratie Raadhuis', leder jaar wordt voor het herstel van het stadhuis 5.000 gulden uitgetrokken waarvan de helft be staat uit rijkssubsidie. Een subsidie die pas wordt toegekend als Pierre Cuypers een positief advies bij de minister van Binnen landse Zaken uitbrengt. Cuypers tracht on dertussen een bezoek aan paleis Het Loo in te plannen om een tekening van het standbeeld aan de koningin voor te leg gen. Zijn verzoek wordt gehonoreerd en zodoende wordt "Dr. Cuypers" door de hof maarschalk met een rijtuig van station Apeldoorn opgehaald. Tijdens zijn ontmoe ting met de koningin komt de brief van de burgemeester ter sprake. Hoewel de konin gin "zeer wel prijs stelt op zijn denkbeeld" gaat ze toch mee met de denkbeelden van Cuypers. Het idee om prinses Juliana

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 8