26 merman Laureijs Scheers afsloot met de kerkmeesters van de Sint-Pieterskerk van Middelburg voor de nieuwbouw van een kap van de kruiskapel aan de noordzijde van deze kerk. In deze bijdrage breng ik de twee meester- timmerlieden uit Mechelen voor het voet licht en loop ik de inhoud van de beide contracten door die de kerkmeesters van de Sint-Pieterskerk van Middelburg en die van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Veere met hen hadden afgesloten. De transcrip ties van de schepenakten zijn als bijlage bijgevoegd. Twee gebroeders meester-timmerlieden Joos (Joes) en Laureijs Scheers behoor den tot een Mechelse familie die in de vijf tiende en zestiende eeuw opeenvolgende generaties timmerlieden telde. Onder hen bijvoorbeeld meester Jorijs (Joeris) Scheers die in de periode 1489-1514 ver schillende malen werd gekozen als gezwo rene (beëdigd functionaris) van het ambacht van de timmerlieden. Meester Ghooris (ook Gregorys, Gregorius) Scheers - wellicht niet dezelfde als hierbo ven vermelde Jorijs - was gezworene van de timmerlieden in de periode 1514-1528. Ghooris Scheers was ook de stadstimmer man van Mechelen die met zijn gezellen onder andere aan de Halle werkte, het Kei zershof (dit was het paleis van Margaretha van York en is nu de stadsschouwburg in de Keizerstraat), het Hof van Savoy (dit was het paleis van Margaretha van Oos tenrijk en nu het gerechtshof in de Keizer straat), aan de stadswatermolen, aan de stadsbruggen, de stadspoorten... In 1526/'27 voerde meester Ghooris Scheers timmerwerken uit in de Sint-Rombouts- toren. De timmerman Henrick Scheers kocht in 1492 een huis van Jan Campernoels, de abt van de abdij van Villers, naast de Infir merie van het Begijnhof in de Heembeemd. Een Janne Scheers was gezworene van de timmerlieden in 1518 en 1522 en - wel licht een andere - Jan Scheers was ge zworene van dit ambacht in de periode 1539-1543. Ook Loijck Scheers, die Johanna Ver- schore huwde en die in 1513 een huis kocht buiten de Adegempoort, was een Mechels timmerman.2 Joos en Laureijs Scheers waren de zonen van Lysbetten Walschaerts en meester Wouter Scheers, de timmerman die heel wat werken heeft uitgevoerd voor de stad Mechelen, waaronder aan dbellefroy (klok kenstoel) in de Sint-Romboutstoren.3 Zijn derde zoon was Henrick, eveneens een meester-timmerman.4 Joos, Laureys en Henrick Scheers waren de neven van de hierboven vermelde stadstimmerman Ghooris Scheers. In 1520 verkochten de drie broers aan Ghooris en zijn echtgenote Lysbeth van Horicke een hof in de Hans wijkstraat tussen het eigendom van ridder Jan Suket, raadsheer en meester van de rekwesten in de Grote Raad van Mechelen, en dat van de klokgieter meester Peeter Wagevens.5 Joos Scheers was gezworene van het am bacht van de timmerlieden in 1519, het jaar dat hij het contract aanging met de kerk meesters van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Veere. In 1511 had hij van Jan van Werchter een huis gekocht in de Bleek- straat. In 1512 kocht hij een huis op het Berthoudershof van Jan Aerts, de prior van het Godshuis van Sint-Martinus in Leuven. Het jaar nadien kocht hij van Marie Scheers, dochter van Claes en gehuwd

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 28