Laureijs Scheers was eigenaar van een hof in de Hanswijkstraat in Mechelen die hij in 1511 had gekocht van ridder Jan Suket. Deze hof strekte zich uit tot bij de Dijle en werd vermoedelijk gebruikt als laad- en losplaats voor het hout dat hij verwerkte. In 1513 kocht Laureijs Scheers eveneens van Jan Suket een gang in de Hanswijkstraat naast het eigendom van zijn ouders. Lau- reys Scheers bezat ook een huis met hof buiten de Hanswijkpoort van de stad in de Rechtestraat, eigendom dat zijn zus Marie Scheers en zijn broers Joos en Henrick in 1521 zouden verkrijgen.7 De kapconstructie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Veere De Mechelse bouwmeester Antoon (I) van Mansdaie alias Keldermans (overl. 1512) leidde vanaf 1479 de nieuwbouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Veere. Na zijn overlijden nam zijn zoon Rombout (overl. 1531) de leiding over. Keizer Karei V stelde in 1516 Rombout van Mansdaie alias Kel dermans aan als keizerlijk architect. Deze bouwmeester heeft aan heel wat monu menten in de Nederlanden zijn medewer king verleend. Het is duidelijk dat Joos Scheers met hem heeft samengewerkt. Scheers had een aanbestedingscontract afgesloten met de kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouwe- Bijlage 1 Transcriptie van het contract met de kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Veere van 16 maart 1518 (1519 nieuwe stijl) Joes Scheers tijmerman heeft gekent ontfangen te hebbene van Adriane Corneliszn. Calaber als kerckmeester ende van wegen vander prochieckercken van den Vere in Zeelandt de somme van zessentzeventich ponden derthien scellinge vier penningen groten Vlems ende dit over dierste derde paijement van twee hondert dertich pond inde munte voirscreven die hij van de zelve kerckmeesters bevoirwert ende bedinght heeft over de tijmmeringhe vanden houtwerck dat hij aengenomen heeft te maken op ten bueck vander kercke voirscrevenwelc houtwerck naervolgende den besteke oft cyrograffa dair af zijnde hij gelooft heeft ende alnoch gelooft dat volmaect zal sijn van Paesschen nu comende over een jair afscheije ten sal al volmaect ende volstelt sijn ende gereet om te doen decken Sint Jansmisse midtzomers dair naest aenvolgende anno xvc twintich. Ende om den voirscreven kerckmeesters hier af goede vasticheijt ende der meerder verzekerheijt te doene zoe heeft de voirscreven Joes Scheers dair voer verbonden ende te pande gestelt ijerst sijn huijs metten hovegronde gelegen opten Berthoutshoff tusschen Jans Pore erve aen xvc

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 31