timmerlieden van de Mechelse familie Scheers aan de kapconstructies bouwden van de Sint-Pieterskerk van Middelburg en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Veere. Dit was eerder onbekend. Op basis van hun opdrachten, hun functies binnen het Mechelse ambacht van de tim merlieden, hun eigendommen, hun sociaal netwerk - waartoe de bouwmeesters Van Mansdale alias Keldermans behoorden -, kan opgemaakt worden dat Joos en Lau- reys Scheers als bouwondernemers tot de betere sociale klassen van hun tijd behoor den. De twee schepenakten geven meteen een inkijk in de bouw van een kapconstructie van de toenmalige Sint-Pieterskerk van Middelburg en informatie over de bouw van de kap van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Veere, die gebeurde onder toezicht van Rombout van Mansdale alias Keldermans. Hiermee wordt een nieuw puzzelstuk toe gevoegd aan de rijke geschiedenis van deze bouwwerken en van Middelburg en Veere. Frangois van der Jeught 1. Stadsarchief Mechelen, Schepenregister (SR), 143 (1518-1520), f°72r, 18 maart 1518 (1519 n.s.) en id., 142 (1518-1520), f°86v-88v, 9 april 1518 (1519 n.s.). Alle archiefdocumenten be rusten op het Mechels Stadsarchief. 2. SR, 110 (1492-1494), f°43r, 28 november ende zeven duijmen breet gewrocht als vore, op die scaerbalcken sal men zadelen de derde filieringhe vje duijmen viercant, onder de filieringhe sal men steken windbanden op eene tandt boven tgordel inden stijl met eenen houten nagel geboort. Item op die opperste filieringhe sal men deelen de haenbalcken op thien duijmen naer een geboort met houten naghelen op die filieringhe ende met eene pin gewrocht inden keper. Item tusschen elcken balck sal men steken eenen sluetel inde muerplate met twee pinnen om datst niet scheijden en souden. Item op die vuijterste plate sal men deelen die aenvelders ende die zelen zijn ondere iiije duijmen dick ende vijff duijmen breet, ende boven in de cruijne iije duijmen dick ende vier duijmen breet, ende zelen onder op de plate staen oick thien duijmen naer een ende gepint ondere inde plate ende binnen inde binnenste met eene stansoene vander benijdde van den lopers gewrocht op eenen tandt aen die aenvelders ende onder gepint ende genagelt met houten ende ijseren naghelen ende de aenvelders zelen gestroijt zijn aen die onderste f°87v filieringhe ende genagelt met ijseren naghelen. Item die

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 35