1492; id., 130 (1511-1513), f°88v, 31 maart 1512 (1513 n.s.); id., 131 (1511-1513), fllOr, 14 mei 1513. Stadsrekeningen, 190, (1514- 1515),f°207rid., 191 (1515-1516), f°207r; id., 192 (1516-1517, f°209r; id., 193 (1517-1518), f°209r en 202 (1526-1527), f°205r. H. Joosen, Dekens en gezworenen van de Mechelse am bachten'in:Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen'dl. 66, Mechelen 1962; id., dl. 67Mechelen 1963. 3. Wouter Scheers en Lysbetten Walschaerts bezaten een huis in de Hanswijkstraat aan de zijde van de Dijle. Een huis in de Brusselstraat bij de Brusselpoort, dat achteraan uitgaf op het Berthoudershof en op de stadsvesting, dat zij hadden gekocht in 1502, verkochten zij in 1504 aan Hans Poppenruyter, de keizerlijke kanon gieter. SR, 118,f°161r-161v, 25 augustus 1502; id., 120 (1503-1504), f°82v-83r, 24 juli 1504; id., 122 (1504-1505), f°155r-156r, 13 november 1504 (drie akten); id. 124 (1505-1506), f°237v, 10 februari 1506 (1507 n.s.); id., 129 (1510- 1511), f°32r, 4 oktober 1510. Meester Wouter Scheers werkte in 1491/'92 gedurende 54 dagen aan dbellefroy'In 1503/'04 werkte hij 18 dagen om de werkklok, de diefklok en de grote klok (Salvator) opnieuw op te hangen. Zie: Stadsrekening 167 (1491-1492), f°165v; id., 179 (1503-1504), f°202v en 204v. 4. Henrick Scheers, "meester Wouters soon", kocht in 1502 een huis met hof en poort in de Bogaerdstraat. SR, 118 (1500-1502), f°31r, 10 februari 1501 (1502 n.s.); id.,f°148v, 7 augus- tweetste aenvelders zelen gepint zijn inde filieringhe ende boven gestroijt aende tweetste filieringhe als voire. Item de kepers zelen gepint zijn onder ende boven geslijpt met eenen houten nagele genagelt. Item alle deze aenvelders ende kepers zelen geboort zijn op die gordels, ende kepers zullen geboort op de gordels ende filieringhe met houten naghelen. Item alle die hout moet zijn goet ende gave van Weselschen oft van Brabantschen houte sonder rielstael, rotolmen ofte rotte weeren. Alle de groote leden van desen werck mogen hebben eene duijm falicants, ende die cleijn leden eenen halve duijme. Alle die voirscreven werck sal zijn gelijck den bueck van de voirscreven kercke van hoochden ende van eijnde van houte gelijck dat nu staet. Item die onderste pootstijlen beboeren gevoet te zijne iiije duijmen loopende iije voeten hooghe. Item de tweetste pootstijlen beboeren gevoet te zijne iiije duijmen loopende drie voeten hooge. Item de derde scheerstijlen oft pootstijlen beboeren gevoet te zijne onder drije duijmen loepende ije voeten hoeghe, ende boven hebbende eenen carbeel vanden zeiven houte breet zijnde thien duijmen loopende iijc voeten aenden stijl. Ende alle die voirscreven werck inden

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 36