H<W Bij dit nummer 2 Walcheren heeft in de afgelopen tweehon derd jaar veel erfgoed verloren. In de ko lommen van De Wete staan regelmatig artikelen over niet meer bestaande buiten plaatsen, gesloopte monumentale huizen of oproepen om informatie over verdwenen Walcherse boerderijen. Niet alleen belangrijk onroerend erfgoed is door oorlogsgeweld, rampen, bouwvallig heid of onverschilligheid verloren gegaan, ook gemeenschappelijk Walchers roerend erfgoed heeft veel te lijden. Ooit hadden de Walcherse steden belangrijke historische verzamelingen. Vlissingen en Middelburg zagen met het afbranden van hun stadhui zen in respectievelijk 1809 en 1940 kost bare schilderijen, stadszilver en waarde volle herinneringen aan een rijk verleden in vlammen opgaan. Ook in kleinere plaatsen verdwenen in tijden van oorlog waardevolle gemeentelijke eigendommen. In Domburg werden in 1940 de stadsrechtenoorkonde van 1223 en een zilveren beker als oor logsbuit meegenomen en nooit meer terug gevonden. Een andere vorm van bedreigd openbaar kunstbezit is wat nog in de bodem of onder water ligt verborgen. Het is wettelijk vast gelegd dat alleen door de overheid be voegde instanties archeologische opgra vingen mogen doen. De praktijk leert dat veel onbevoegden kostbaar Walchers erf goed uit de grond grijpen of van de bodem van de zee plukken. Sommige schatgra vers en -duikers zetten hun vondsten on line. In 2008 ontdekte de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland een zoge noemde drieknoppenfibula uit Domburg op een website voor amateurarcheologen waar vondsten worden gemeld. Ze zochten contact, maar vanwege een of ander intern protocol werden de gegevens van de vin der niet doorgegeven. Een oproep heeft geen succes opgeleverd. De drieknoppen fibula komt uit de Romeinse tijd en werd gedragen door personen met macht. Waar dit voor de Walcherse geschiedenis zo be langrijke object zich nu bevindt is niet be kend. Naast oorlogsgeweld en plundering zijn ge noeg andere voorbeelden van verlies van openbaar kunstbezit te bedenken. Soms werd het verkocht, weggegooid omdat het onherstelbaar was beschadigd of wegge geven bij afscheid of pensioen van een ambtenaar of bestuurder. Men kan er een boek over schrijven. Gelukkig hebben we De Wete waarin alles over ons Walcherse erfgoed kan worden vastgelegd. Ook in dit nummer weer een keur aan on derwerpen. J.H. Midavaine heeft het over het verdwenen immaterieel Walchers erf goed. Jan J.B. Kuipers laat ons kennisma ken met een verdwenen uiting van jeugd cultuur in het Middelburg van de jaren zestig en zeventig. Dat het oude Wal cherse landschap nog te lezen is beschrijft Aad de Klerk. Een bijzondere vondst door Frangois van der Jeught in het archief van Mechelen is van groot belang voor onze kennis over twee Walcherse kerken. Van der Jeught beschrijft hoe Mechelse am bachtslieden in zestiende-eeuws Middel burg en Veere werkzaam waren. Onze vaste lezersrubrieken, zoals de besprekin gen van drie recentelijk verschenen Wal cherse boeken maken dit nummer com pleet. De in het vorige nummer aangekon digde recensie van het rapport over de ver woesting van Middelburg in mei 1940 houdt u nog van ons tegoed; die verschijnt in de juli-Wete. De redactie

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 4