kinderen verdeeld moest worden, zodat de rond 1800 op Serooskerke nog leidende familie Maas daar later op het tweede plan was terechtgekomen? We zullen het nooit weten, maar er moet op zijn minst rekening mee worden gehouden dat zulke familie verhalen op het gedrag van latere genera ties impact hebben gehad, in dit geval tot rond 1950. In Het blauwe juk wordt aandacht besteed aan de kerkscheuring in 1944/'45, de 'vrij making', die de gereformeerde gemeen schap in Vrouwenpolder diepgaand ver deelde. Ook is er in het boek een integraal verslag opgenomen van de tocht van een van de ooms, Jan Maas, die op 31 augustus 1944 met anderen werd gedwongen om voor de Duitse Wehrmacht goederen te vervoeren met paard-en-wagen. Hij keerde pas op 19 november vanuit België in Vrou wenpolder terug. De titel Het blauwe juk staat symbool voor de toekomst op een boerderij die voor de hoofdpersoon leek weggelegd, maar die zij resoluut afwees. Opmerkelijk genoeg kwam het spreekwoordelijke duwtje in de rug van oud-verzetsman P.A. Bouwense, die doorhad dat Elizabeth op de boerderij niet op haar plaats was en ervoor zorgde dat ze toch kon doorleren. Betsie Maas was toen al achttien of negentien, ze kwam met allemaal jongere kinderen in de klas maar ze zette door. De laatste 200 bladzijden gaan over wat er na haar schooltijd volgde: jeugdwerk en vroege hippietijd in Holland, het leven als huisvrouw en later als parttime werkende vrouw in het midden des lands. Maar steeds buigt het verhaal terug naar Vrou wenpolder, waar de ouders Maas en ook de ooms en tantes van Rustenpolder be jaard geraken en één voor één wegvallen, het wordt allemaal liefdevol beschreven. Het boek bevat enkele tientallen (familie)- foto's. Jan Zwemer Elizabeth Maas, Het blauwe juk. Uitgeve rij Boekscout, Soest 2016, 482 pag., foto's, ISBN 978-94-022-2689-8, 14,45 Een getekend leven Reimond Kimpe was in de jaren vóór en na de Tweede Wereldoorlog de bekendste kunstschilder in Zeeland. Er werd wel ge zegd dat iedereen die in de provincie mee wilde tellen, minstens één werk van Kimpe in huis moest hebben. Maar hij was ook omstreden. Nog in 2001 weigerde de ge meenteraad van Middelburg de aankoop van een schilderij van de kunstenaar goed te keuren omdat hij in de oorlog fout zou zijn geweest. Het kunstenaarschap van Kimpe is echter maar één aspect van een lang en boeiend leven. Een getekend leven zoals hij het zelf noemde, niet alleen omdat hij zelf veel te kende, maar ook omdat hij zich door God getekend voelde. Lo van Driel heeft deze spannende levensgeschiedenis beschre ven in een uitvoerige en boeiende biogra fie. Reimond Kimpe werd in 1886 in Gent ge boren. In die stad kreeg hij ook een techni sche opleiding die leidde tot een aanstel ling als "conducteur van bruggen en wegen", de Belgische benaming voor een opzichter bij de waterstaat. In die functie kreeg hij het toezicht op de bouw van een brug in het stadje Lier; daar kwam hij in contact met de bekende dichter-schrijver- graficus Felix Timmermans. Kimpe had zelf ook letterkundige ambities en ging zich in

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 43