Stro voor de deur Oude gebruiken bij sterven en begraven op Walcheren Begraven op stand In december 1651 werd jonkvrouw Maria Kemp(e) uit de Wijngaardstraat in Veere met "twee heerlijcke en costelijcke uytvaer- den" (uitvaarten) begraven, de eerste in Veere en de tweede in Middelburg. We kunnen het woord uitvaart ook letterlijk nemen, want het lijk werd per schuit van Veere naar Middelburg vervoerd. Was dit op zich al bijzonder, het gebeurde ook nog eens midden in de nacht. Het was de meest luxueuze uitvaart die in de zeven tiende eeuw denkbaar was. Maria was van adel en kreeg een begrafenis die bij deze stand paste. Haar man, Gaspar de Mau- regnault, was baljuw in Veere. Nadat Maria was gestorven kreeg Jacob Romeyns, kleermaker en lijkbidder, op dracht de rouw te verzorgen. Om te begin nen bekleedde hij het sterfhuis geheel met rouw. Voor de karossen, paarden, knech ten en meisjes maakte hij van goed laken rouwkleding. Op de dag van de begrafenis deelde hij aan de naaste vrienden, dragers, bidders en degenen die de geslachtswa pens droegen die in de kerk opgehangen zouden worden, hoeden, handschoenen en lamfers (rouwlinten voor aan een hoed) uit. Daarna werd het stoffelijk overschot naar de Grote Kerk overgebracht, waar de kist onder het orgel werd neergezet. Toen het nacht was geworden werd de kist op een met rouw beklede koetswagen ge plaatst. Begeleid door een karos met aan weerszijden flambouwen werd het lijk naar het schuitvlot vervoerd. Dit lag aan het Sin geltje naast het Schuttershof van de Edele Busse. Daar werd de kist op een schuit ge legd. Familie, kennissen, lijkbidders en dra gers stapten vervolgens ook op een schuit. In totaal waren er drie schuiten voor nodig. Ook aan weerszijden van de schuiten waren flambouwen geplaatst. Over de kreek maakte de lugubere stoet de zeven kilometer lange tocht naar het schuitvlot in Middelburg. Lopend zou dit een uur heb ben geduurd, per schuit zal het niet veel minder zijn geweest. Onderweg werd de nachtrust alleen verstoord door het ritmisch geklots van de roeispanen in het water en het geprevel van de lijkbidders. Vanaf het schuitvlot in Middelburg werd de kist op de zelfde wijze als in Veere naar de Oude Kerk (ook bekend als Noordmonster- of Sint Pieterskerk) gebracht, waar Maria jn het holst van de nacht werd begraven. Uitvaart In de alleroudste tijden werden lijken in de Lage Landen bij eb aan de zee overgege ven. De dode lichamen van aanzienlijke personen werden in een schuitje gelegd en zo aan de zee prijsgegeven. Waarschijnlijk komt hier ons woord uitvaart vandaan. Later werden de lijken verbrand. De Ro meinen - en in navolging van hen ook de voornaamste burgers - begroeven hun doden in kisten. Ook kwamen er crematies voor, waarbij de asurn werd begraven of - van rijke burgers - in een sarcofaag werd bijgezet. Dan werden er bijgiften meegege ven, zoals geldstukken, om het leven in de 'andere wereld' te kunnen voortzetten. Nadat ons land was gekerstend werd het de gewoonte om de gestorvenen in en bij een kerk te begraven. Veel kerken waren bovenop graven van heiligen gesticht en gelovigen wilden hier zo dicht mogelijk bij bewaard blijven in afwachting van de dag van het Laatste Oordeel, de dag van Chris-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 5