een stuk nylon vislijn reeg en bewaarde. William vervolgt: "Dit snoer kralen kwam na het overlijden van mijn vader in 1986 in mijn bezit en ik toonde het in 2003 aan mijn toenmalige collega Robert van Dieren- donck, provinciaal archeoloog. Robert was stomverbaasd en stelde dat het merendeel van de kralen zijns inziens in Middelburg was gemaakt, en dus afkomstig was van de WIC. Onderzoek bij het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort toonde aan dat hij grotendeels gelijk had: slechts één kraal kwam van el ders." William weet niet of de Banana Is lands destijds fungeerden als ankerplaats voor slavenhalers. Als dat zo was, is het onwaarschijnlijk dat daar handelskralen konden achterblijven. Hij houdt het er dan ook maar op dat een slavenhaler op de kust van een van de eilanden is vergaan waardoor de kralen daar aanspoelden. De kralen zijn ook vrijwel allemaal 'afgerond' en het lijkt er dus op dat ze jarenlang in zee en op het strand hebben blootgestaan aan de elementen. William Phaff kan niet meer achterhalen op welk eiland van de Banana's zijn vader de kralen destijds vond. Een mooi verhaal, maar intussen blijft de vraag van Gerard Kampman nog hangen: wie kan er vertel len van de (glas)fabrieken in Middelburg waar de slavenkralen werden gemaakt? Impersant een putdeksel Het putdeksel op een soort vluchtheuvel aan het begin van de Bieweg in Zanddijk, onderwerp van de rubriek Impersant in De Wete nr. 4 van oktober 2016, blijft de ge moederen bezighouden. Wim de Visser uit Zoutelande laat ons weten dat zijn vrouw Marie als kind elke dag vanuit de Kruisweg langs dit punt naar school reed. Haar vader moest het water voor zijn koeien en paar den altijd halen bij de oude begraafplaats in Zanddijk, een eindje verderop dus. "Hij reed dan met paard-en-wagen en een dui- zendlitertank, maar niet naar de bewuste plek aan het begin van de Bieweg." Dat de boeren geen leidingwater op hun bedrijf Biggekerke, boorinstallatie op het Kerkplein 1946. Links J. Franserechts J. Stroo. (coll. I. Franse) hadden, heeft Wim zelf ook nog meege maakt: "Mijn vader moest vanuit Boude- wijnskerke naar Zoutelande om water voor zijn vee te halen, naar de Molenweg, vlak bij de molen. Ook hij deed het met paard- en-wagen, drie kilometer heen en drie kilo meter terug." Ook Sjaak Franse uit Middelburg komt nog even terug op de 'waterkwestie'. Zijn vader Jan Franse stond kort na de oorlog boeren bij in het zoeken naar zoet water in kreek ruggen. Hij deed dat samen met Wannes Stroo en smid Louw Cijvat uit Koudekerke. Louw had speciaal hiervoor een boor ont worpen die werd opgehangen aan een driepoot en naar een waterader geleid. Wichelroedeloper Harpe wees de plekken aan waar geboord moest worden.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 55