'Vorsten van het eiland' In de vijftiende eeuw zijn de leden van de familie Van Borsele van Veere de belang rijkste edelen op Walcheren. Hun bezit wordt in die eeuw sterk uitgebreid door de aankoop van Vlissingen, Domburg en Westkapelle. Zij hebben dan een aaneen gesloten stuk van de kust van Vlissingen tot Veere in handen. De macht en het aan zien op Walcheren van Hendrik II van Bor sele (ca. 1404-1474) was zodanig dat een onbekende reiziger die dit eiland bezocht, hem "princeps ipsius insulae" (vorst van het eiland) noemde. De status en invloed van het voor- en na geslacht van Hendrik binnen het graaf schap Holland en Zeeland en het Bourgon dische rijk is aanzienlijk geweest. Voor beelden hiervan zijn er genoeg. In de woe lige jaren volgend op de moord op graaf Floris V in 1296 heeft Wolfert I van Borsele zich meester gemaakt van de macht in Holland en Zeeland door de zoon van Flo ris V, graaf Jan I, te kidnappen en in Veere gevangen te houden. Hendrik II heeft wel diensten verricht voor de Bourgondische hertogen, maar nooit zijn onafhankelijke positie opgegeven door voor hen het ambt van admiraal op zich te nemen. Nog tijdens zijn leven wordt zijn zoon Wolfert IV in 1466 aangesteld als op volger van Jan van Luxemburg, als "géné- ral amiral de la mer d'Artois, Boulonnais, Hollande, Zélande et Frise". Erfdochter Anna van Borsele trouwt in 1485 met Filips van Bourgondië, heer van Beveren. Hij was de zoon van Anton van Bourgondië, bijgenaamd de Grote Bas taard omdat hij een bastaardzoon was van hertog Filips de Goede van Bourgondië. Maximiliaan van Bourgondië heeft de hand gehad in dit huwelijk. Anna en Filips erfden na diens overlijden op 29 april 1486 het bezit van Wolfert op Walcheren en de stad Brouwershaven. In de lezing komen deze leden van de fa milie aan bod. Daarnaast wordt een schets gegeven over hoe zij woonden in hun kas telen, hun liefdes en passies, hun leven en sterven. .Jk'ÊË MiddelburgAbdijcomplex en Lange Jan, 1994. (ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, Wolterbeek, 87518) Woensdag 5 juli 2017 Stadswandeling Middelburg Middelburg viert dit jaar dat zij achthonderd jaar geleden stadsrechten kreeg van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. De stad ontleent haar naam aan het feit dat zij de middelste burcht was op Walcheren. Die burcht lag tussen de Duinburcht (Domburg) en de Zuidburcht (Souburg). De burchten waren bedoeld als verdediging, mogelijk tegen de Vikingen. Tot het einde van de zestiende eeuw was Middelburg de grootste koopliedenstad van de Noordelijke Nederlanden en tot ca. 1675 was het de op vier na grootste stad van het land en ook de op één na grootste havenstad van de Republiek. Middelburg kent een bijzonder rijke histo rie, nog veel herinnert ons aan haar roem-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 65